Pisaliśmy już o najważniejszych nowościach dotyczących prawa podatkowego w 2021 roku NA PLUS. W dzisiejszym artykule zapoznasz się z najważniejszymi zmianami ocenianymi przez specjalistów NA MINUS. W czasach gwałtownych zmian spowodowanych nie tylko pandemią warto rozważyć możliwość skorzystania z wiedzy fachowców, którzy śledzą zmiany w prawie podatkowym… i nie tylko! Zapraszamy do lektury! 

Najważniejsze nowości dotyczące prawa podatkowego w 2021 – NA MINUS!

Zmiany… zmiany… i powody tych zmian

Jako nowości w prawie podatkowym NA PLUS wymieniliśmy w poprzednim artykule:

 • estoński CIT,
 • 9% CIT,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od tzw. ewidencjonowanych przychodów,
 • zasady rozliczania importu towarów w sposób uproszczony. 

O koniecznościach wdrażanych w 2021 roku zmian Ministerstwo Finansów informuje za pośrednictwem mediów publicznych, branżowych, na swojej stronie internetowej. Jako powód i konieczność wprowadzonej nowelizacji ustaw i rozporządzeń MF podaje następujące argumenty:

 1. Odpowiedzialna polityka podatkowa jako element stabilnego stanu finansów państwa.
 2. Wspieranie firm podczas pandemii oraz po jej zakończeniu.

Do ludzi związanych z  księgowością przemawiają cyfry. MF podaje, że  na wdrożonych przez resort zmianach podatkowych małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa zaoszczędzą około 7 miliardów złotych. Dlaczego więc wprowadzenie wielu zmian niepokoi podatników? Które z zaproponowanych na 2021 r. rozwiązań podatkowych oceniane są negatywnie?

Nowości w prawie podatkowym 2021 na minus

 1. Objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych i jawnych
  To chyba najczęściej komentowana zmiana podatkowa NA MINUS! Jak dotąd spółki komandytowe i jawne (których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne), były opodatkowane tylko PIT  na poziomie wspólników. Szacuje się, że poziom opodatkowania spółek komandytowych oraz jawnych wzrośnie z 19% nawet do około 34%! Zmiany zdecydowano się wprowadzić, argumentując je uszczelnieniem wpływów podatkowych do skarbu państwa. O szczegółach tych nowości dotyczących podatków w 2021 r. możesz przeczytać TUTAJ.

 2. Nowa podstawa prawna dotycząca opodatkowania zbycia m.in. udziałów (akcji) w spółce nieruchomościowej.
  Za spółkę nieruchomościową uważa się podmiot, w którym co najmniej połowę wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie bezpośrednio po sobie następujących 12 miesięcy,  stanowiły nieruchomości położone na terenie naszego kraju  (lub oprawa do tych nieruchomości). Podmiot ten zgodnie z prawem zobowiązany jest do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości. Opodatkowaniu będzie podlegała sprzedaż przez nierezydenta tzw. spółki nieruchomościowej. Zmiany zostały opisane w Dz.U. z 2020 r. poz. 2123. W ramach Ustawy o CIT od tego roku zaczną obowiązywać dwie podstawy prawne co do sposobów opodatkowania takich transakcji. Spółka nieruchomościowa będzie zobowiązana  odprowadzić jako płatnik zaliczkę na podatek od dochodu z tytułu zrealizowanej  transakcji, jeżeli stroną dokonującą zbycia jest podmiot, który nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium naszego kraju albo osoba fizyczna, która nie ma adresu zamieszkania w Polsce, a przedmiotem przeprowadzonej transakcji zbycia są akcje (udziały) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce bądź jeszcze inne obostrzenia wskazane w ustawie. Zaliczki na poczet tych transakcji spółka będzie musiała odprowadzać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy powstał przychód. W ustawie wskazano też inne warunki dokonywania takich zaliczek.

 3. Podatek handlowy od sprzedaży detalicznej
  Ustawa dotyczy przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1 stycznia 2021 roku. Zmiana dotyczyć będzie sprzedawców detalicznych, którzy handlują przedmiotami na podstawie umowy zawartej w lokalu firmy lub poza lokalem. Zapis ustawy informuje szczegółowo o wyłączeniu niektórych kategorii towarów (np. leki, paliwa stałe). Opodatkowana zostanie nadwyżka z danego miesiąca ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 milionów złotych. Rejestr przychodu ze sprzedaży będzie określany na przykład dzięki ewidencji przy użyciu kas rejestrujących. Ustawodawca ustalił dwie stawki podatku: 0,8% podstawy opodatkowania oraz 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania. Podatek będzie trzeba uiszczać do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy. Sprzedawcy detaliczni zmuszeni będą również do składania odpowiednich deklaracji. 

  Podatek handlowy od sprzedaży detalicznej

 4. Opłata od środków spożywczych tzw. podatek cukrowy
  1 stycznia weszły w życie przepisy dotyczące ustalania i pobierania opłat od napojów o właściwościach słodzących. Opłata będzie dotyczyła tych napojów, które  zawierają:
  - cukry będące monosacharydami,
  - disacharydy,
  - inne substancje słodzące,
  - kofeinę,
  - taurynę.
  Kto zapłaci podatek? Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają napoje na rynek, dowożący je do tzw. pierwszego punktu detalicznego. Ustawa określa odstępstwa od konieczności zapłaty podatku m.in. na wyroby medyczne, akcyzowe czy suplementy diety. Na wysokość podatku wpływa zawartość kofeiny, tauryny oraz ilość cukru lub substancji słodzącej w produkcie.

 5. Wyższy podatek dla osób pracujących za granicą
  Zmiana nazywana jest likwidacją ulgi abolicyjnej i dotknie osoby, które od 1 stycznia 2021 roku wykonują pracę za granicą. Będzie dotyczyć to osób pracujących w takich krajach, jak na przykład: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Litwa, Słowacja, Rosja, Wielka Brytania. Pierwotnie zakładano całkowitą likwidację ulgi, jednak ostatecznie sejm zdecydował o ograniczeniu jej do kwoty 1360 zł. MF argumentuje, że na tym polu zdarzają się przypadki agresywnej polityki podatkowej, przy wykorzystaniu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

 6. Inne zmiany oceniane NA MINUS:
  - podatek od deszczu,
  - podatek od plastiku, węgla, cyfrowy (wynikają z unijnego prawodawstwa)
  - wyższa opłata z tytułu posiadania psa,
  - wyższa opłata podatku od nieruchomości,
  - zmiany dotyczące VAT od zakupów na zagranicznych portalach aukcyjnych (AliExpress, Wish, Amazon, eBay).

Podsumowanie zmian na minus

Jak oceniają eksperci, nie wszystkie nowości dotyczące podatków są NA PLUS. Rząd, w  ocenie specjalistów w dziedzinie ekonomii powinien w czasie pandemii ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie swojego biznesu poprzez m.in. tymczasowe zmniejszenie podatków. Z wielu stron słychać głosy, że w trudnym dla przedsiębiorców czasie pandemii wdraża się kilkanaście nowych obciążeń. Również księgowi apelują o przynajmniej pół roku bez zmian podatkowych! Wiele zmian i to wdrażanych w szybkim tempie odbije się jak uważa część branży związanej z doradztwem podatkowym na działalności firm, a tym samym na krajowej gospodarce. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?