Rok 2022 będzie rokiem kolejnych zmian w świecie ekonomii, a przede wszystkim w kwestii VAT. Zostaną zmienione stawki oprocentowania konkretnych produktów, skrócą się terminu zwrotu VAT. A to wiąże się także ze zmianami w JPK_VAT. Konieczne będzie dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji w taki sposób, by podatnicy byli w stanie złożyć deklaracje w skróconym czasie. Dodatkowo niektóre zapisy zostaną uproszczone oraz bardziej doprecyzowane, dzięki czemu nie będzie żadnych wątpliwości co ich znaczenia. Należy liczyć się jednak z tym, że podatnik będzie musiał zadbać o odpowiednie wypełnienie nowych dokumentów oraz deklaracji podatkowych, by później nie było konieczne dodanie odpowiedniej korekty.

Zmiany w JPK_VAT od 2022 

 

Jak wygląda aktualny stan JPK_VAT?

W rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie) zostało zapisane:

 • W jaki sposób prawidłowo rozliczać VAT, sporządzać informację podsumowującą w sprawie:
  • Dowodów sprzedaży i kupna;
  • Kontrahentów;
  • Kwoty podatku naliczonego, który obniża kwotę podatku należnego (w tym też korekty podatku naliczonego);
  • Rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania;
  • Kwoty podatku należnego (w ty korekty podatku należnego) zależnie od stawki.
 • Jaki jest zakres danych, jakie są zawarte w ewidencji oraz deklaracjach podatkowych,
 • W jaki sposób mają zostać wykazane dane w ewidencji VAT, gdy korzysta się z formy elektronicznej,
 • W jaki sposób wypełniać, gdzie i kiedy składać deklarację podatkowe,
 • Niezbędne pouczenia,
 • Jak wygląda kontrola przez organ podatkowy

Rozporządzenie to stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

 

Jak zmienia się termin zwrotu w 2022 r?

Od 1 stycznia 2022 roku zostają skrócone terminy zwrotu VAT:

 • 40 dni – na podstawie ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2076);
 • 15 dni – na podstawie ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105)

 

Jakie zmiany jeszcze zostaną wprowadzone w 2022 roku?

Ze względu na zmiany w terminach zwrotu VAT konieczne jest także dostosowanie zapisów JPK_VAT, dzięki czemu możliwe stanie się składanie deklaracji przez podatników w nowym, skróconym terminie.

Minister Finansów przygotować projekt, który wprowadza pewne zmiany w JPK_VAT. Są one obecnie poddawane uzgodnieniom oraz opiniom, by ustalić, czy są rzeczywiście prawidłowe i czy nie wymagają dalszego dopracowania, dzięki czemu wprowadzenie ich nie utrudni składanie deklaracji.

W rozporządzeniu mają pojawić się następujące zmiany:

 1. Dostawy towarów oraz świadczenie usług poza granicami kraju

Podatnik będzie miał wykazać dostawy towarów oraz świadczenie usług, które mają miejsce poza granicami kraju. Podatnik może odliczyć sobie podatek naliczony, pod warunkiem że:

 • Kwoty, jakie zostały naliczone, zostały odliczone w sytuacji, gdy dane usługi byłyby wykonywane na terenie kraju; jednocześnie jednak podatnik ma obowiązek posiadać dokumenty, które by to potwierdzały i na podstawie których można dokonać stosownych zmian;
 • Usług i towary są zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37–41 ustaw. To także ma miejsce, gdy dane czynności są wykonywane poza granicami kraju, na terenie innych państw. Dodatkowo podatnik musi znów posiadać odpowiednie dokumenty, na podstawie których można wywnioskować, że zachodzi związek między czynnościami a podatkiem, jaki ma zostać odliczony.

W polu P_11 wymaga się tego by nie wykazywać żadnych informacji, które dotyczyłyby dostaw towarów i świadczeniu usług rozliczanych na podstawie procedury szczególnej. Wtedy bowiem podatnik nie jest zobowiązany do ewidencji oraz sporządzenia stosownego sprawozdania dostosowanego do danej sytuacji.

 

      2.Łączna wysokość podstawy opodatkowania

Rozporządzenie w § 4 w pkt 2 mówi, że z łącznej wysokości podstawy opodatkowania można wyłączyć te wartości podstaw opodatkowania z tytułu świadczenia usług, które zostały odrębnie wykazane. Zapis o nich znajduje się w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. Wartość tej podstawy opodatkowania usług w pliku JPK_VAT jest podawana w polach K_11 oraz K_12. Za to w polach P_11 oraz P_12 należy wpisać zbiorcze wysokości z wcześniej wspomnianych pól. Jednak trzeba zauważyć, że wartość pola P_12 nie zostaje uwzględniona, by nie dublować wartości.

     3. 15-dniowy termin zwrotu VAT

Zmiana ta jest związana z wprowadzeniem nowej ustawy Polski Ład, art. 87 ust. 6d do ustawy o VAT. Na jej podstawie dochodzi do szeregu zmian, które mają wpływ na działania ekonomii. W tym właśnie na JPK_VAT. Są w nim zapisane konkretne dane, dzięki którym można bez problemu obliczyć wysokość podatku, a także zwrotu podatku. Zaznacza się również stosowny sposób, w jaki zostanie wykonany dany zwrot. Chodzi tutaj o zwrot w terminie 15 dni, o którym jest mowa w art. 87 ust. 6d ustawy. Jest to związane z wysokością nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek, jaki został wskazany w deklaracji przez podatnika. Nie powinno także zabraknąć wykazania sposobu, w jaki sposób dany zwrot ma zostać wykonany.

      4. 40-dniowy termin zwrotu VAT

Ten zwrot jest za to związany z elektronicznymi fakturami i został wprowadzony przez Krajowy System e-Faktur. Zmiana ta ma na celu ułatwienie pracy nad fakturami, w tym sporządzanie ich.

Stosowne zapisy, jakie dotyczą tej kwestii można znaleźć w W § 6 pkt 4 lit. a w tiret czwarte rozporządzenia dot. JPK_VAT.

Kolejność, jaka została tutaj zastosowana, jest całkowicie spójna z nowym wzorem dokumentu JPK_VAT.

     5.Wysokość podstawy opodatkowania, jaka wynika z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju

W § 10 w ust. 1 pkt 3 rozporządzenia dot. JPK_VAT można znaleźć także doprecyzowanie tego, co powinno znajdować się w polu K_11. Podatnik ma obowiązek wpisać tam wysokość podstawy opodatkowania, jaka wynika z czynności przez niego dokonywanych (dostaw towarów lub świadczenia usług) poza granicami kraju. W takim wypadku podatnik może odliczyć sobie podatek naliczony, pod warunkiem, że:

 • Kwoty, jakie zostały naliczone, zostały odliczone w sytuacji, gdy dane usługi byłyby wykonywane na terenie kraju; jednocześnie jednak podatnik ma obowiązek posiadać dokumenty, które by to potwierdzały i na podstawie których można dokonać stosownych zmian;
 • Usług i towary są zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37–41 ustaw. To także ma miejsce, gdy dane czynności są wykonywane poza granicami kraju, na terenie innych państw. Dodatkowo podatnik musi znów posiadać odpowiednie dokumenty, na podstawie których można wywnioskować, że zachodzi związek między czynnościami a podatkiem, jaki ma zostać odliczony.

W polu K_11 wymaga się tego by nie wykazywać żadnych informacji, które dotyczyłyby dostaw towarów i świadczeniu usług rozliczanych na podstawie procedury szczególnej. Wtedy bowiem podatnik nie jest zobowiązany do ewidencji oraz sporządzenia stosownego sprawozdania dostosowanego do danej sytuacji.

     6. Data upływu terminu płatności lub data uregulowania lub zbycia należności w ewidencji w przypadku korekt

W rozporządzeniu zostało także doprecyzowane, jak powinny wyglądać korekty zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT. Chodzi tutaj o to, by faktury zawierały poza datą dokonania zapłaty także datę zbycia należności, uregulowania, co zostało szerzej opisane w z art. 89a ust. 4 ustawy. Wcześniej ewidencja mogła zawierać datę dokonania zapłaty lub upływu terminu, uregulowania lub zbycia należności.

Jest to ujęte w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. f rozporządzenia dot. JPK_VAT.

    7.Doprecyzowanie objaśnień

W rozporządzeniu mają zostać także doprecyzowane „objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji oraz sposobu wykazywania danych w ewidencji”.

W części pierwszej zostało także wspomniane o dostawach towarów oraz świadczeniu usług, które mają miejsce poza granicami kraju. W tej sytuacji należy skorzystać z . 86 ust. 8 pkt 1 lub ust. 9 ustawy. Na jej podstawie można dokonać obniżenia podatku o podatek naliczony zgodnie ze wspomniany wyżej zasadami.

   8.Nowe pola wyboru związane ze zwrotami VAT

Zostały także dodane nowe pola wybory w punkcie związanych ze zwrotem w terminie. Jest o nim mowa w art. 87 ust. 6d ustawy (15 dni) oraz w art. 87 ust. 5b ustawy (40 dni).

 

Kiedy zmiany w rozporządzeniu wejdą w życie?

Zmiany mają się pojawić już 1 stycznia 2022 roku. Zarówno te dotyczące JPK_VAT, jak i te związane z nowymi skróconymi terminami zwrotów zwrotu VAT: 15-dniowy i 40-dniowy.

 

Jak sprawnie dokonać ostatnich rozliczeń za rok 2021?

Należy pamiętać o kilku zasadach, by wykonanie rozliczeń za okres lipiec-grudzień 2021 przebiegł sprawnie:

 • Nie wypełniać pól związanych z transakcją SW oraz oznaczeniem MPP
 • Należy stosować jedynie oznaczenie EE w sprzedaży towarów wewnątrzwspólnotowej na odległość (pod warunkiem, że proces ten rozpoczyna się na terenie kraju w momencie wysyłki lub podczas transportu) oraz podczas świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (jest o nich mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

 

Podsumowanie

Wyżej opisane zmiany zostaną wprowadzone wraz z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego. Zatem za okresy lipiec-grudzień 2021 należy stosować obowiązujące wciąż struktury JPK_VAT.

Zmiany jednak pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie państwa. Dzięki temu zostaną ograniczone wielokrotne modyfikacje, które bazują na istniejących rozwiązaniach informatycznych.

Zaplanowana jest jednorazowa aktualizacja JPK_VAT, dzięki czemu wszystkie zmiany zostaną od razu uwzględnione i wprowadzone 1 stycznia 2022 r.

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – projekt z 22 listopada 2021 r.

 Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia w zakresie księgowości lub doradztwa podatkowego, to warto sięgnąć z pomocy zaufanego biura podatkowego.