Benjamin Franklin, którego wizerunek widnieje na amerykańskim studolarowym banknocie, przeszedł do historii nie tylko jako jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Już od niemal trzech wieków znane jest jego powiedzenie, że „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. W naszym kraju wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do płacenia podatku od uzyskanego dochodu. Sposoby opodatkowania jakie możemy stosować są różne i nie ma gotowego wzoru, który można wykorzystać przy wyborze. W tym artykule postaramy się ułatwić to zadanie szczegółowo opisując wszystkie możliwe formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce 

Opodatkowanie działalności gospodarczej na starcie, a zmiana formy opodatkowania

Dokonanie wyboru formy opodatkowania przez podatnika rozpoczynającego swoją przygodę z własnym biznesem różni się od decyzji podatnika kontynuującego działalność, który chce dokonać zmiany na inną niż dotychczas. Podatnicy rozpoczynający działalność dokonują wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej na druku CEIDG w momencie rejestracji firmy. Świeżo upieczony przedsiębiorca ma do wyboru następujące formy opodatkowania działalności gospodarczej:

 • Zasady ogólne
 • Skala liniowa
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Karta podatkowa

Jeśli zdecydujemy się na sposoby opodatkowania takie jak: skala liniowa, ryczałt czy karta podatkowa musimy złożyć odpowiednie pismo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Forma opodatkowania jaka została wybrana obowiązuje przez cały rok. Współczesne realia ekonomiczne zmieniają się jednak bardzo dynamicznie. Już w trakcie bieżącej działalności naszej firmy może się okazać, że inne możliwe sposoby opodatkowania działalności w Polsce będą bardziej korzystne. W takim wypadku istnieje możliwość zmiany dotychczasowej formy opodatkowania działalności gospodarczej na inną. Operacji można dokonać na początku roku podatkowego, w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia.

 Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce

Charakterystyka poszczególnych form opodatkowania

Forma opodatkowania dochodów według skali podatkowej (“zasady ogólne”)

Według skali podatkowej rozliczać się może każda osoba prowadząca działalność gospodarczą. Podatek od działalności gospodarczej w tym przypadku obliczany jest od dochodu, zatem nadwyżki sumy przychodów nad sumą kosztów:

Opodatkowanie działalności gospodarczej według skali podatkowej

Podstawa obliczania podatku
Źródło: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 27 ust. 1.

Forma opodatkowania działalności gospodarczej uwzględniająca progi podatkowe daje przedsiębiorcom wymierne korzyści. Przede wszystkim dużą zaletą jest możliwość uwzględnienia kosztów w podstawie opodatkowania. Bardzo często jest to korzystny wybór na początku działalności, kiedy koszty są wysokie, a przychody nie osiągnęły jeszcze prognozowanego poziomu. Dodatkowymi zaletami progresywnej skali podatkowej jest możliwość skorzystania z ulg podatkowych tj. ulga za Internet, ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna, a także możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem i możliwość odliczenia poniesionej straty w poprzednim okresie

Podatek liniowy - forma opodatkowania dla firm z wysokim dochodem

Podatek liniowy korzystny jest w przypadku osiągania wysokich dochodów z działalności gospodarczej (powyżej 100 000 zł). Dochód obliczany jest w następujący sposób: przychody pomniejszane są o koszty ich uzyskania. Przewagę podatku liniowego nad progresywną skalą podatkową stanowi fakt stałości opodatkowania w wysokości 19%, bez względu na wzrost dochodu firmy. Wadą jest brak możliwości skorzystania z ulg oraz odliczeń. Wybierając ten rodzaj formy nie można również rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Ryczałtowe sposoby opodatkowania

Następną możliwością wyboru formy opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który przewiduje następujące progi procentowe:

 • 20% - od przychodów osiąganych z działalności w zakresie określonych wolnych zawodów. lekarzy, weterynarzy, położne i pielęgniarki, tłumaczy oraz w określonym wymiarze nauczycieli.
 • 17% od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych, m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym,
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej,
 • 3% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.

Ponadto ten sposób opodatkowania może wybrać podatnik spełniający następujące warunki:

 • Przychody osiągnięte z prowadzonej działalności nie mogą przekroczyć 150 000 euro w roku poprzedzającym rok podatkowy.
 • Rozpoczynając działalność nie może korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej

Karta podatkowa - prostota forma opodatkowania przedsiębiorstw

Karta podatkowa to najprostszy sposób rozliczenia podatku dochodowego. Korzystać z niej mogą mali przedsiębiorcy trudniący się handlem detalicznym, usługami transportowymi, gastronomią. W tym przypadku nie ma obowiązku składania zeznań, prowadzenia ksiąg, wpłacania zaliczek na podatek. Obowiązkami podatników karty jest wystawianie rachunków na żądanie klienta potwierdzających sprzedaż oraz przechowywanie kopii tych dokumentów przez okres pięciu lat poczynając od końca roku, w którym wystawiona została faktura lub rachunek. Podatek obliczany będzie na podstawie liczby pracowników zatrudnionych, liczby mieszkańców miejscowości, gdzie wykonywana jest działalność.

Rozliczenie miesięczne

Po wybraniu formy opodatkowania musimy jeszcze wybrać sposób odprowadzania podatku. Zasadniczo wpłaty powinny być dokonywane co miesiąc do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zarówno w przypadku skali podatkowej, jak i podatku liniowego, zaliczki na podatek dochodowy liczone są w sposób narastający od początku roku. Natomiast przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych są one wyliczane konkretnie za dany miesiąc. Wadą miesięcznego sposobu odprowadzania podatku jest mniejsza ilość gotówki jaka pozostaje przedsiębiorcom do dyspozycji. Spowalnia to inwestycje i zwiększa zależność od terminowych wpłat od kontrahentów.

Rozliczenie kwartalne

Wspomniane wcześniej problemy z miesięcznym odprowadzaniem podatku, w mniejszym stopniu dotykają przedsiębiorców, którzy rozliczają się kwartalnie. Mając do dyspozycji większą ilość gotówki mogą korzystać z efektywniejszej płynności finansowej. Dzięki temu mogą zaproponować swoim klientom dłuższe okresy wykonywania płatności.Harmonogram wpłat kwartalnych prezentuje się następująco:

I kwartał - do 20 kwietnia,
II kwartał - do 20 lipca,
III kwartał - do 20 października,
IV kwartał - do 20 stycznia.

Jeżeli termin zapłaty zaliczki przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, przesuwa się on na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy.

Zaliczki uproszczone

Ostatnim sposobem odprowadzania podatku są tzw. Zaliczki uproszczone. Przy tej metodzie dokonuje się wpłat zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonej według skali z danego roku podatkowego od dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu rocznym. Zaliczki wpłaca się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Na co idą nasze podatki?

Formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce pozwalają na zbilansowanie państwowego budżetu. W 2017 roku, najwięcej z naszych podatków wciąż pochłaniają ubezpieczenia społeczne: emerytury i renty (ok. 85,2 mld zł). Na dotacje dla samorządów przeznaczone jest ok. 60 mld zł (w tym 42 mld zł na utrzymanie szkół oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli). Dużą pozycję stanowią również wydatki w kategorii „rodzina”, które wyniosą ok. 36,6 mld zł (przede wszystkim program 500+). Na obsługę długu rząd przeznaczy 30 mld zł.