W Polsce wprowadzono stan epidemii, co oznacza różne ograniczenia i obowiązki dla mieszkańców. Wprowadzone rozporządzenia związane są również z działalnością różnych branż. W wielu przypadkach przedsiębiorstwa ograniczyły swoją działalność, a nawet ze względu na duże skupiska pracowników przestały funkcjonować. Jaki pakiet zmian wprowadził rząd względem pracodawców w obliczu koronawirusa? Postaramy się odpowiedzieć na kilka często zadawanych pytań.W razie wątpliwości zaleca się kontakt ze specjalistą w dziedzinie doradztwa podatkowego lub księgowości.

Pakiet zmian dla przedsiębiorców
źródło: Pixabay
 

Jakiej działalności gospodarczej nie można prowadzić?

Od 14 marca do odwołania funkcjonuje zakaz prowadzenia następujących działalności:

 • działalności gastronomicznej, która łączy się ze spożywaniem posiłków w lokalu (PKD 56.10.A) oraz miejsc związanych z podawaniem napojów (PKD 56.30)
 • działalności związanej z organizacją imprez masowych (targów, konferencji, szkoleń, kongresów, innych) (PKD 82.30.Z) a także funkcjonowania kin (PKD 59.14.Z)
 • usług w zakresie poprawy kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)

Od 30 marca, a później także od 1 kwietnia wprowadzono inne zakazy związane z działalnością leczniczą (uzdrowiskową, rehabilitacyjną, stomatologiczną). Zakazano wykonywania usług kosmetycznych. Od 4 maja zdecydowano o zniesieniu części funkcjonujących ograniczeń. Na przykład tej związanej z działalnością hotelarską, bibliotek, archiwów, muzeów oraz galerii handlowych.

Jakiej działalności gospodarczej nie można prowadzić
źródło: Pixabay

Jakie kroki podjął rząd aby wesprzeć przedsiębiorców?

Rząd podjął działania w zakresie:

 1. podatków (umorzenie zaległości podatkowych, odroczenie terminu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty zaległości podatkowych, ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy, możliwość korzystania z e-Deklaracji bez konieczności wizyt w urzędach skarbowych)
 2. ZUS od 1 kwietnia oraz od 18 kwietnia oferuje zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla prowadzących działalność i firm, które zgłaszają do ubezpieczenia społecznego mniej niż 50 osób oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W tym ostatnim przypadku istnieją jednak pewne obwarowania związane z uzyskanym przychodem. Ci, którzy rozliczają się na podstawie tzw. karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z VAT otrzymają świadczenie w wysokości 1300 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma pomóc również poprzez wypłacanie świadczenia postojowego, które wyniesie 80 % minimalnego wynagrodzenia. Jednak inne regulacje dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W ustawie  dokonano także zapisu, aby ZUS zastosował ulgę w opłacaniu składek  bez opłaty prolongacyjnej oraz odstąpił od pobierania odsetek za zwłokę dla należności od stycznia br. Aby otrzymać wsparcie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej należy złożyć odpowiednie wnioski.

Jakie kroki podjął rząd aby wesprzeć przedsiębiorców?
źródło: Pixabay

Na jaką pomoc może liczyć mikroprzedsiębiorca?

Poniższa infografika pokazuje na jaką pomoc może liczyć mikroprzedsiębiorca, czyli  osoba, która na dzień 29 lutego br. zgłaszała do ubezpieczenia społecznego do 9 osób. 

Na jaką pomoc może liczyć mikroprzedsiębiorca?źródło: Freepik, materiały własne 

Warto jednak zaznaczyć  nawiązując do powyższej infografiki - do punktu A - że kwota pomocy jest zgodna z ze złożonymi deklaracjami DRA,  a warunki uzyskania pomocy są obwarowane obostrzeniem. Warunkiem uzyskania pomocy jest:

 • prowadzenie działalności przed datą 01.02.2020 r.
 • nie skorzystanie w grudniu 2019 r. ze zwolnienia ze składek  i innych należności z powodu trudnej sytuacji.

Jeśli chodzi o punkt B - Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PUP, to kwota wsparcia jest uzależniona od wysokości spadku obrotów:

 • w przypadku spadku o 30 % - 50% min.wynagrodzenia
 • w przypadku spadku o 50%- 70 % min. wynagrodzenia
 • w przypadku spadku o co najmniej 80% - 90% min. wynagrodzenia.

Warunkiem przyznania wsparcia jest więc przede wszystkim spadek obrotu firmy w wyniku Covic-19 oraz:

 • utrzymanie stanowisk pracy przez okres dofinansowania i równy temu okresowi po zakończeniu dofinansowania,
 • brak otrzymania innego dofinansowania ze środków publicznych,
 • złożenie stosownego wniosku w określonym terminie i dostarczenie go do PUP.

W przypadku punktu C - Dofinansowanie do wynagrodzeń FZŚS, to można się starać , jeśli Mikroprzedsiębiorca nie zalegał ze zobowiązaniami podatkowymi oraz ze składkami ZUS do końca III kwartału 2029 roku. Wymienia się również spadek obrotów w następstwie epidemii, czy obniżenie wynagrodzeń nie więcej niż 50% w wyniku przestoju spowodowanego Covid-19, z zachowaniem stawki minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru pracy. W przypadku tym Mikroprzedsiębiorca może uzyskać do 50% minimalnego wynagrodzenia. Jeśli pracodawca obniżył etaty do 20%, ale nie mniej niż do ½ etatu, złożył zawiadomienie do PIP i zawarł porozumienie ze związkami pracowniczymi, to przysługuje mu wsparcie do połowy wysokości wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Specustawa gwarantuje też jednorazowe świadczenie postojowe - punkt D - które jest obwarowane kilkoma wymaganiami i złożeniem stosownego do ZUS. Wysokość wsparcia to, 2080,00 zł lub 1300 zł przy rozliczeniu  kartą podatkową. Inny rodzaj wsparcia to - E- niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy (0,05%). Kwota pomocy to 5000 zł. Spłata ma nastąpić w przeciągu 12 miesięcy, ale zakłada się umorzenie jeśli pracodawca utrzyma stan zatrudnienia. Ostatnim rodzajem oferowanej pomocy dla Mikroprzedsiębiorców jest  - Umorzenie zaległości podatkowych celem utrzymania płynności finansowej - to podpunkt F - na powyższej infografice. Wysokość wsparcia zależy od Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie należy złożyć wniosek.

Na jaką pomoc może liczyć mały i średni przedsiębiorca?

Poniższa infografika prezentuje na jaką pomoc mogą liczyć mali i średni przedsiębiorcy?

Na jaką pomoc może liczyć mały i średni przedsiębiorca?źródło: Freepik, materiały własne

Jeśli chodzi o punkt A - Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PUP - kwota wsparcia jest uzależniona od wysokości spadku obrotów i określona została dokładnie tak, jak w przypadku Mikroprzedsiębiorcy. Identyczne są też warunki przyznania pomocy. Do wymagań dołożono jeszcze - “niezaleganie ze zobowiązaniami podatkowymi oraz składkami ZUS do końca III kwartału minionego roku”. W przypadku punktu B - związanego z dofinansowaniem do wynagrodzeń ZFŚS to kwota pomocy i warunki jej przyznania sa identyczne, jak w przypadku Mikroprzedsiębiorcy. Jeśli  chodzi o pożyczkę ARP na sfinansowanie pensji pracowników, które wpłynie bezpośrednio na ich konto - punkt C - nie jest znana na chwile obecną wysokość tej pożyczki, ani wysokość oprocentowania jej. Dokumenty i terminy związane ze złożeniem wniosku są nadal w opracowaniu. Pożyczka my być przyznawana w oparciu o weryfikację płynności finansowej na podstawie wyciągu bankowego i na podstawie tzw. “krótkiej płynności”.  Kolejna możliwość pomocy to tzw. “Jednorazowe świadczenie postojowe”  W WYSOKOŚCI 2080,00 zł lub 1300, zł przy rozliczeniu karta podatkową oraz zwolnieniu z VAT- punkt D. Pomoc ta obwarowana jest m.in. 

 • przestojem w firmie spowodowanym Covid-19, 
 • prowadzeniem działalności jeszcze przed 01.02.2020 r. (możliwe przy zawieszeniu po 31.01.2020 r.), 
 • spadek przychodu o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 
 • określono limit przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku na 15 681 zł.,
 • brak innego tytułu ubezpieczeń, 
 • oraz złożenie stosownego wniosku do ZUS.


Ostatni punkt - E - związany jest z umorzeniem zaległości podatkowych w celu utrzymania płynności finansowej, a związane są z tym rodzajem wsparcia identyczne warunki, jak w przypadku Mikroprzedsiębiorców! 

Na jaką pomoc może liczyć samozatrudniony?

Spójrzmy na poniższą infografikę:

Na jaką pomoc może liczyć samozatrudniony?źródło: Freepik, materiały własne 

Dla osoby samozatrudniającej się przewidziano:

 1. zwolnienie ze składek ZUS za okres 3 miesięcy - miesiące marzec - maj. Pomoc ta nie dotyczy tych, którzy korzystają z tzw. “ulgi na start”. Pomoc została określona jako  - obliczana na podstawie deklaracji DRA. Warunki uzyskania pomoc zaś, to:
  -  wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.
  - limit dochodu w pierwszym miesiącu składania wniosku na poziomie nie wyższym niż 15 681 zł.
  - i oczywiście złożenie stosownego wniosku!
 2. Jednorazowe świadczenie postojowe ma wynieść dokładnie tyle samo, co w przypadku mikroprzedsiębiorcy, czy małego i średniego przedsiębiorcy. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać pomoc? Po pierwsze: złożenie wniosku, po drugie: przestój spowodowany Covid-19, po trzecie: prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. (możliwe przy zawieszeniu  po 31.01.2020 r.), po czwarte: spadek przychodów o co najmniej 15 % w stosunku do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, po piąte: brak innego tytułu ubezpieczenia!
 3. Dofinansowanie z PUP  w związku z utratą dochodów. Samozatrudniony może uzyskać pod warunkiem, że prowadził działalność przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Inne założenia to wykazanie spadku dochodów w stosunku do dwóch analogicznych miesięcy roku poprzedniego i utrzymanie działalności przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi wsparcia. Wartość wsparcia jest analogiczna do tej, o jaką mogą się starać mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy. 
 4. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy (0,05%) w wysokości 5 tys zł., która w założeniu jest nieumarzalna i ma zostać spłacona na przestrzeni 12 miesięcy.
 5. Umorzenie zaległości podatkowych celem utrzymania płynności finansowej uzależnione jest od decyzji KAS. Należy złożyć wniosek, jeśli występują problemy ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę czy opłaty prolongacyjnej.


źródło: Pixabay

 

Pakiet antykryzysowy ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Szacuje się, że wartość pakietu wyniesie  co najmniej 10% PKB. Nad zapisami pakietu pracowały wybrane ministerstwa, ZUS, KNF, PFR, MSWiA. Jednostki pracowały pod nadzorem KPRM i we współpracy z instytucjami publicznymi oraz innymi ministerstwami. Celem rządu jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców państwa oraz ochrona miejsc pracy, zabezpieczenie bezpieczeństwa finansowego. Specjaliści wskazują, że należy zadbać o wszystkie sfery życia gospodarczego i społecznego, abyśmy mogli wyjść obronną ręką z kryzysu. Szybkie tempo zmian powoduje, że wielu przedsiębiorców czuje się zagubionych. W obliczu tego, co się obok dzieje zawsze warto polegać na sprawdzonej firmie, która doradzi i zajmie się pomocą Twojej firmie!