System podatkowy w naszym kraju obowiązuje od 1997 roku. Jednak często zmieniające się przepisy, nowelizacje i aktualizacje powodują, że podatnicy nie mogą spać spokojnie. Wdrażane zmiany dotykają osób fizycznych i przedsiębiorców. Jak zmienią się progi podatkowe w 2018 roku? Co z podatkami lokalnymi? Czy przedsiębiorcy, którzy mogli dokonać zmian formy rozliczenia swojej firmy do 20 stycznia br. wybrali dobrze? Czy mieli możliwość wcześniejszej konsultacji z księgowym lub biurem rachunkowym zajmującym się doradztwem podatkowym? Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem!

Progi podatkowe 2018
źródło: Pixabay

Podatki w Polsce

Polski system podatkowy funkcjonuje od 1997 roku. Pojęcie podatku zostało wdrożone wraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Podatek jest to „publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.” Tzw. „ordynacja podatkowa” jest stosowana także do opłat i innych niepodatkowych należności, których ustalenie leży po stronie uprawnionych organów podatkowych. Regulują to stosowne przepisy. Na chwilę obecną w naszym kraju obowiązuje 17 rodzajów podatków! Można wyróżnić podatki bezpośrednie takie jak PIT, CIT oraz podatki pośrednie na przykład VAT, czy podatek akcyzowy, podatek od gier. Na polski system podatkowy składa się tzw. „dwanaście tytułów podatkowych”. Są one objęte szczególnym prawem podatkowym. Podatki są dla państwa ważne, gdyż stanowią jego główne źródło dochodów.

Podatki w Polsce
źródło:Pixabay

Polski system podatkowy

Polski system podatkowy charakteryzuje się też stymulacja podatków. Jest to możliwe dzięki na przykład obniżeniu stawek podatkowych, stosowaniu różnych ulg i zwolnień. Przez takie działania wspiera się określone działania i procesy gospodarcze. Podatki różnią się od siebie podmiotem opodatkowania, przedmiotem opodatkowania i sposobem poboru, a także trybem i warunkami płatności.

Polski system podatkowy
źródło: Pixabay

Skala podatkowa a podatki w 2018 roku

Skala podatkowa jest jedną z form opodatkowania. Ustawodawca przewiduje, że podatek będzie odprowadzany zgodnie z dwoma progami kwotowymi. Do każdego progu przypisana jest określona stawka podatku. W roku 2018 obowiązują stawki 18 i 32 %. Pierwszy próg dotyczy podatników, którzy osiągnęli dochód nie wyższy niż 85 528 zł. Jeśli podatnik zarobił więcej – musi rozliczyć się zgodnie z drugim progiem – tj. 32%. Pamiętać należy, że stawka 32% nie jest odprowadzana do skarbówki od całości dochodu lecz jedynie od tej części, która przekracza kwotę 85 528 zł. Najważniejszą informacją jest ta, że innowacje dotkną przedsiębiorców, którzy rozliczają się na podstawie tzw. skali podatkowej. W styczniu przedsiębiorcy mogli zmienić formę opodatkowania. 20 stycznia minął termin wyboru. Opłacalność wyboru pomiędzy podatkiem liniowym, progresywnym, ryczałtem lub karta podatkowa jest uzależniona od osiąganych dochodów i charakteru prowadzonej działalności. Specjaliści wskazują, że wybór tzw. karty podatkowej może być dla wielu przedsiębiorców  korzystny. Przedsiębiorca może skorzystać z możliwości rozliczenia z małżonkiem, wykorzystać ulgę na dzieci. Należy jednak pamiętać, że jeśli dochód przekroczy 85 528 zł przedsiębiorca-podatnik automatycznie będzie zmuszony rozliczyć się według skali podatkowej 32%.

Skala podatkowaźródło: Pixabay

Inne sposoby opodatkowania

Specjaliści po dokonanych analizach wskazują, że podatek liniowy może być ratunkiem dla najbogatszych przedsiębiorstw. Można bowiem wyeliminować ryzyko zakwalifikowania się do podatników rozliczających się według najwyższej stawki podatkowej. Jeśli przedsiębiorcy wybiorą podatek liniowy, to jednak nie będą mogli korzystać z preferencji podatkowych, które dotychczas im przysługiwały. Osoba prowadząca jednoosobową działalność lub spółkę mogła wybrać do 20 stycznia tzw. ryczałt od przychodów. Jeśli roczne przychody nie przekraczają 250 tys. euro (a przypadku spółek 250 tys. euro dochodu każdego ze wspólników), ale warunkiem jest równoczesna rezygnacja z karty podatkowej. Podatnicy, którzy wybrali „ryczałt” są zobligowani do odprowadzania stałej stawki podatku, której wysokość uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności. Na przykład: od przychodów ewidencjonowanych wynosi 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Nie każdy jednak może być tzw. ryczałtowcem! Podstawa prawną tych zmian jest nowelizacja ustaw z dnia 20 listopada  1998 r. oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

inne sposoby opodatkowaniaźródło:Pixabay

PIT, CIT i zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Eksperci twierdzą, że na zmianach zyskają najmniej zarabiający. Kwota wolna od podatku wzrośnie do 8 tys. zł. Obecnie 6,6 tys. Podwyższona kwota wolna od podatku wpłynie także na sytuację osób zarabiających więcej niż 8 tys., ale jednocześnie mniej niż 13 tys. zł. Dlaczego? Ministerstwo Finansów postanowiło utrzymać tzw. kwotę degresywną (malejącą wraz ze wzrostem dochodów kwotę wolną od podatku) dla tego przedziału zysków. Osoby zarabiające więcej niż 8 tys. ale nie przekraczające 13,tys. zł będą miały prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości od 1440 zł  do 556,02 zł. Nie ulega zmianom kwota zmniejszająca  podatek od podatku dla dochodów pomiędzy 13 tys. zł – 85 528 zł. stanowi ona 556,02 zł (odpowiednik dochodu  o wysokości 3089 zł). Gdy podatnik osiągnie dochód na poziomie 127 tys. zł, wówczas kwota zmniejszająca podatek będzie stopniowo zmniejszana aż do 0 zł. Takie zapisy znalazły się w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany więc są związane ze wzrostem kwoty wolnej od podatku do poziomu 8000 zł. Na nowelizacji skorzystać mają artyści, osoby, które wykonują tzw. wolne zawody: zajmujący się muzyką, fotografią, plastyką, twórczością audiowizualną, dziennikarstwem, aktorstwem, literaturą czy architekturą. Podniesiono limit 50% kosztów uzyskania przychodów z 42764 zł do 85528 zł. Od stycznia podstawa prawna zmian to wyżej wymieniona ustawa oraz ustawa  z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PIT, CIT
źródło: Stockavult

Nowe zasady dot. najmu

Znowelizowane przepisy wprowadziły także pewną innowację związaną z zasadami opodatkowania najmu. Od 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana związana z kwotą z najmu przekraczającą rocznie 100 tys. zł. Dotychczas osoby , które uzyskiwały z tego tytułu dochód, a były osobami fizycznymi i działały poza tzw. działalnością gospodarczą były opodatkowane według skali podatkowej stawką 18% i 32%.  Można było też skorzystać z preferencyjnego sposobu naliczania stawki podatku w wysokości 8,5%. Obecnie każdy kto przekroczy próg 100 tys. zł rocznie nie będzie mógł skorzystać z preferencji, a nadwyżka przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą została opodatkowana ryczałtem 12,5%.

Nowe zasadyźródło: Pixabay

Podatki od nieruchomości i środków transportu

W 2018 r. liczyć się musimy ze wzrostem podatku od środków transportu i nieruchomości. Wzrostowi mają ulec także opłaty targowe, miejscowe, uzdrowiskowe, reklamowe i te związane z posiadaniem czworonogów. Wynika to z obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów związanego z  górnymi granicami stawek podatków w roku 2018. Osoby fizyczne uiszczają podatek od nieruchomości w 4 ratach, a osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej uiszczają opłaty za poszczególne miesiące.
Dla przykładu:

  • Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w roku 2017 wynosił 0,89 zł od 1 m2 powierzchni, a w roku bieżącym 0,91 zł od 1 m2 powierzchni.
  • Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym w roku 2017 wynosił 2,98 zł od 1 m2 powierzchni, a obecnie 3,04 zł od 1m2 powierzchni.
  • Od budynków, w których prowadzi się działalność gospodarczą i budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w roku 2017 obowiązywała kwota 22,66 zł od 1m2 pow.użytkowej, a obecnie 23,10 zł od 1 m2 pow. użytkowej.

Osoby, które są właścicielami środków transportowych (osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną) dokonują opłat podatkowych na rachunek budżetu gminy, na której terenie znajduje się miejsce zamieszkania podatnika. Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie w roku 2017 maksymalna stawka wyniosła 804,30 zł, zaś obecnie to 819,59 zł. W przypadku każdego innego rodzaju pojazdów opłaty wzrosły.

Podatek leśny
źródło: Pixabay

Podatek rolny i leśny

Wzrósł też podatek tzw. rolny i leśny:

Podatek rolny:
- dla gruntów gospodarstwa rolnego stanowi on równowartość pieniężną 2,5 q żyta na 1 ha przeliczeniowego

- dla pozostałych gruntów rolnych stanowi on równowartość pieniężną 5 q żyta od 1 ha.

Obliczeń dokonuje się  według średniej ceny skupu żyta z a 11 kwartałów poprzedzający kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Stawki podatku leśnego zaś prezentują się następująco:

- 0,220m3 drewna od 1 ha – obliczamy równowartość pieniężną za drewno według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w pierwszych trzech kwartałach roku poprzedzającego  rok podatkowy.

Podatki lokalne
źródło: Pixabay

Podatki lokalne

Rady gmin mogą podwyższyć w drodze uchwały opłatę za posiadanie czworonoga. Opłata ta nie może być wyższa niż 121,24 rocznie. Może więc nastąpić wzrost o 3 zł. w stosunku do roku poprzedniego. Zmian można dokonać także w opłatach tzw. klimatycznych. W 2018 roku maksymalna stawka wynosi 2,22 zł. a opłata uzdrowiskowa to 4,33 zł. Określono także maksymalne stawki dla tablic reklamowych oraz ogrodzeń -2,50 zł oraz opłat targowych, które nie mogą być  wyższe niż 765, 94 zł. Wszelkie zmiany znajdują się w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju  i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

Dlaczego w dziedzinie podatków dochodzi do różnorodnych zmian? Wskazuje się na różnorodne problemy w obecnym systemie podatkowym w naszym kraju, m.in.:

- uszczelnienie systemu podatkowego

- ściągalność podatków

- wysokie koszty pobierania podatków

- niska wykrywalność oszustw podatkowych

- obciążenia po stronie podatników dotyczące rozliczania należności

-nieczytelność ordynacji podatkowej

-obciążenie pracą urzędów skarbowych interpretacjami podatkowymi.

Powody zmian są takie, że Polska chce wprowadzić reformy, które wpłyną na stan finansów państwa, część reform ma ułatwić funkcjonowanie podatnikowi i firmom, mają też zapewnić transparentność działań. Wdrożenie reform ma spowodować zaniechanie patologiom oraz podniesieniu wpływów do budżetu państwa. Co ciekawe, w 2009 roku Polska została sklasyfikowana przez OECD jako państwo na 3 miejscu od końca w rankingu uciążliwości podatkowej (po Włoszech i Turcji).  Inne badania z 2017 roku pokazują, że Polska przesunęła się z jednego z ostatnich miejsc w rankingu związanym z ilością czasu potrzebnego na uiszczenie różnych podatków z 47 na 11 miejsce w raporcie PwC i banku Światowego. Zapisano, że awans był możliwy dzięki wdrożeniu e-administracji. Tematy związane z podatkami nie należą do najłatwiejszych, stąd każda wątpliwość powinna wiązać się z konsultacją u osoby doświadczonej i doskonałego praktyka, który na bieżąco śledzi zmiany zachodzące w polskim systemie podatkowym.