Od 1 stycznia 2016 roku moc prawną mają zmiany dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia, co ma również wpływ na podstawę wymiaru składek naliczanych na ubezpieczenie społeczne. Zmianie uległy również zasady odprowadzania składek od umów zleceń. Czego konkretnie dotyczą zmiany i o jakich kwotach mowa? Tego dowiecie się czytając poniższy artykuł.

Minimalna kwota wynagrodzenia w 2016 roku wzrasta

Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2016 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 100 zł, czyli w roku bieżącym minimalne wynagrodzenie brutto osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1 850 zł. W odniesieniu do podstawowego wynagrodzenia, obowiązującego w poprzednim roku nastąpił wzrost o 5,7 proc. W związku z zaistniałymi zmianami pracownik uzyskujący najniższe wynagrodzenia otrzyma „na rękę” ok. 1 355 zł. Wypłacenie niższej kwoty stanowi naruszenie praw pracowniczych.

Uwaga: Kwota wynagrodzenia osób rozpoczynających pracę w 2016 roku

Istotną kwestią jest wynagrodzenie osób, które rozpoczynają pracę. Pensja w pierwszym roku (zgodnie z prawem) nie może być mniejsza niż 80 proc. minimalnego wynagrodzenia — czyli osoby pracujące od niedawna nie będą mogły otrzymać w 2016 roku wynagrodzenia niższego, aniżeli 1 480 zł brutto. Przepisy nie dotyczą osób zatrudnionych na umowę o dzieło oraz umowę zlecenie (umowy cywilnoprawne).

Nowe kwoty ZUS od stycznia 2016 roku

Wraz z nadejściem 2016 roku nastąpiła również zmiana wysokości składek ZUS. Kwoty zostały podwyższone na skutek wzrostu zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Jak wyżej wspomniano, minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w 2016 roku 1 850 zł brutto. Przyjęto również, że w 2016 roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne wzrośnie do kwoty 4 055 zł brutto.

Składki ZUS zależą od:

 • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • wysokości przeciętnego wynagrodzenia na pracę

Z uwagi na wzrost kwot w 2016 roku obu wyżej wymienionych czynników, kwoty ZUS także wzrosły.

Informacja dotycząca wysokości składek ZUS, podana na okres styczeń – grudzień 2016 wygląda następująco:

 1. Ubezpieczenie społeczne – preferencyjny ZUS przedsiębiorcy (mały ZUS)

Dobrowolna rezygnacja z opłacania składek ZUS nie jest możliwa. Jednakże osoby rozpoczynające działalność mają możliwość skorzystania z pewnego rodzaju ułatwienia, tzn. mają możliwość przez okres 24 miesięcy (spełniając konieczne warunki) płacenia składek ZUS w niższych kwotach. Definiowane są jako mały ZUS.

Wzrost płacy minimalnej ma wpływ na wartość składek ZUS przedsiębiorców korzystających z małego ZUS-u. Zatem składka na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność wynosi 176,33 zł. Na kwotę tą składają się następujące składki:

 • emerytalna w kwocie 108,34 zł
 • rentowa w kwocie 44,40 zł
 • wypadkowa w kwocie 9,99 zł
 • chorobowa w kwocie 13,60 zł
 1. Ubezpieczenie społeczne – podstawowy ZUS przedsiębiorcy (duży ZUS)

Każda osoba prowadząca działalność podlega obowiązkowi opłacania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek społecznych oraz zdrowotnych. Dla przedsiębiorcy dobrowolną płatnością jest składka na ubezpieczenie chorobowe. Podstawą do naliczenia składek w tym przypadku jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenie. Zatem standardowa składka na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców płacących tzw. duży ZUS wynosi 772,96 zł. Na tę kwotę składają się następujące składki:

 • emerytalna w kwocie 474,92 zł,
 • rentowa w kwocie 194,64 zł,
 • chorobowa w kwocie 59,61 zł,
 • wypadkowa w kwocie 43,79 zł

Fundusz Pracy w 2016 roku wynosi: 59,61 zł.

 1. Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

W 2016 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 288,95 ze względu na najniższą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób współpracujących z nimi, której kwota stanowi 3210,60 zł.

Umowy zlecenia w 2016 roku – zmiana związanych z nimi kosztów

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zmianie ulega również kwestia oskładkowania umów zleceń. Obowiązek odprowadzania składek do ZUS od takich umów będzie przymusowe do uzyskania minimalnego wynagrodzenia przez ubezpieczonego.

Zmiana wprowadzona od stycznia 2016 roku dotyczy oskładkowania umów zleceń, tzn. osoba pracująca na podstawie kilku umów-zleceń, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z kilku tytułów, tj.: praca nakładcza, umowa zlecenie, itp. podlega obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu, który powstał najwcześniej. Osoba ma jednocześnie prawo, na swój wniosek, zostać objęta ubezpieczeniami także z pozostałych tytułów, wybierając wszystkie lub niektóre.

Na czym polega istota zmiany?

Z uwagi na możliwość wyboru tytułu do ubezpieczenia przez zleceniobiorcę, zazwyczaj wybór padał na tę najniższą podstawę, za czym podążały niewielkie składki ZUS. Zmiana polega na tym, iż wymienione powyżej osoby, dla których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w określonym miesiącu będzie niższa, aniżeli wynagrodzenie minimalne, wówczas powstanie obowiązek ubezpieczenia z innych, pozostałych tytułów.