Umowa zlecenie to forma zatrudnienia bardzo często wykorzystywana przez pracodawców. Umowa ta dawała zleceniobiorcy możliwość większego zarobku, a jednocześnie pracodawcy oszczędność. Ustawodawca przygotował jednak szereg zmian od 1 stycznia br. w kwestii tej formy zatrudnienia.

Dotychczas zleceniobiorca zobligowany był do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Ubezpieczenie chorobowe było dobrowolne. Ministerstwo postanowiło umowy zlecenia poddać obowiązkowemu oskładkowaniu.

Zmiany obowiązujące od 2015 i 2016 roku

Od 2015 roku rozszerzenie obowiązku składkowego od umów zleceń stało się faktem.

Od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszystkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Natomiast od początku 2015 roku będzie obowiązywało oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych, bez względu na inne posiadane przez te osoby tytuły do ubezpieczeń społecznych. Osoba pełniąca funkcję na owym stanowisku za wynagrodzeniem nieodzownie będzie podlegała ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Przed ostatnimi zmianami świadczenie pracy na podstawie kilku umów zleceń nie narzucało obowiązku do odprowadzania składek ZUS z każdej z nich. Do tej pory składki płacone były od kwoty jednej z umów. Zdarzało się tak, iż składki były odprowadzane od najniższej z podstaw, przy czym z tego faktu korzystał zarówno pracodawca – mając niższe koszty działalności, jak i ubezpieczony – dostając większą kwotę na rękę. Podstawą składki jest kwota przychodu brutto wynikająca z umowy. Fakt ten niekorzystny był jednak dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wobec powyższego według ostatniej nowelizacji ustawy oskładkowanie kilku umów zleceń nastąpi w przypadku, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Głównym celem wprowadzenia tej zmiany jest zwiększenie podstawy wymiaru stawki ubezpieczenia, co za tym idzie wzrost wysokości składek. Ostateczną korzyścią płynącą z owej zmiany ma być wzrost przyszłych emerytur zleceniobiorców.