Transakcje handlowe pomiędzy członkami państw Unii Europejskiej na ogół przypominają standardową wymianę krajową, jednakże na niektórych przedsiębiorcach zapewne spoczywał będzie obowiązek wykazania swoich wewnątrzwspólnotowych nabyć bądź dostaw w systemie Intrastat. Kto ma obowiązek zgłaszania informacji do systemu Intrastat i gdzie powinny być one przekazywane?

Intrastat - system statystyki obrotów handlowych

System Intrastat stworzony został w celu zbierania informacji odnośnie stanu transakcji wewnątrzwspólnotowych. Przedsiębiorcy przekazują informację o dokonanych przywozach towarów oraz dokonanych wywozach towarów do krajów Unii Europejskiej, wykorzystując w tym celu deklaracje Intrastat – Przywóz i Intrastat-Wywóz.

Poprzez działanie systemu Intrastat upoważnione organy państwowe gromadzą dane na podstawie przekazanych przez zobowiązanych przedsiębiorców informacji, przetwarzają je i kontrolują. Zgodność informacji zawartych w deklaracji Intrastat porównywana jest również z informacjami przekazanymi w deklaracji VAT. Polska Administracja Celna to podmiot odpowiedzialny za gromadzenie, kontrolę oraz przekazywanie danych. Główny Urząd Statystyczny to odbiorca przetworzonych danych.

Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji Intrastat?

W myśl przepisów nie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do składania deklaracji. Obowiązek taki dotyczy osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami VAT, dokonujących wymiany z innymi państwami Europejskimi, którzy przekroczyli określone progi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok. Wysokość progów nie jest jednakowa.

Progi statystyczne podzielone zostały na dwie grupy:

* progi podstawowe,

* progi szczegółowe.

Progi statystyczne Intrastat 2015

Próg podstawowy

* dla przywozu: 3 000 000 zł

* dla wywozu: 1 500 000 zł

Próg szczegółowy

* dla przywozu: 42 000 000 zł

* dla wywozu: 76 000 000 zł

W przypadku progów podstawowych podawane są informacje ogólne na temat transakcji, natomiast dla progów szczegółowych wymagane są dokładniejsze dane dotyczące transakcji z innymi państwami Unii.

Jeżeli przekroczony zostanie próg podstawowy wyłącznie w zakresie przywozu, wówczas obowiązek dokonywania zgłoszenia Intrastat wystąpi jedynie w przywozie.

Gdzie i w jakiej formie powinny zostać przekazane informacje?

W Polsce urzędem do którego powinny przekazywane być informacje w ramach systemu jest Izba Celna. Forma składania informacji może być papierowa bądź elektroniczna. Ostateczny termin w jakim informacja zostać powinna przekazana do właściwego organu dla przedsiębiorcy upływa 10-tego dnia miesiąca, następującego po miesiącu którego informacja będzie dotyczyć.