Z dniem 1 stycznia 2016 roku w życie ma wejść kilka zmian dotyczących podatku VAT. Nowelizacja wynika z ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, a także z ustawy - prawo zamówień publicznych.

Wraz z początkiem 2016 roku zostaną dodane przepisy precyzujące zasady obliczania kwoty naliczonego podatku w stosunku do zakupu towarów i usług przeznaczonych na cele działalności - tylko częściowo. Ośmioprocentowa stawka, która przewidziana jest obecnie dla dostaw sprzętu przeciwpożarowego ma zostać zlikwidowana. Zmianie ma ulec również sposób ustalania kwoty podatku naliczonego w kwestii nabycia nieruchomości bądź też jej wytworzenia, przewidzianej do wykorzystywania jej w celach działalności gospodarczej oraz innych celach.

Obliczanie kwoty podatku naliczonego względem zakupu towarów i usług wykorzystywanych do celów działalności w części

W przypadku tym prawo odliczeń co do zasady przysługuje częściowo. Niejednokrotnie dochodziło jednak do sporów interpretacji dotyczącej szczegółów, takich jak kwestia podatku naliczonego wynikającego z wydatków poniesionych na czynności opodatkowane bądź też nie opodatkowane. Aby wyeliminować jakiekolwiek niejasności od 1 stycznia 2016 roku mają zostać dodane przepisy określające zasady dokonywania odliczeń częściowych w sytuacji, kiedy to podatnik poczyni  zakupy przeznaczone zarazem do celów wykonywanej przez niego działalności oraz do innych celów aniżeli ta działalność. W tym przypadku przodujące będą przepisy art.86 ust.2a-2h ustawy o VAT. Przepisy te określać będą obliczanie podatku naliczonego w oparciu o nowego rodzaju proporcje - za pomocą prewspółczynnika.

Niezbędne warunki stosowania przepisów o prewspółczynniku:

  • Nabyto towar lub usługę, z zamiarem wykorzystania zarówno w celach działalności, jak i poza nimi
  • Nabyte towary i usługi nie są nabyciem wykorzystywanym w celach osobistych, podlegające opodatkowaniu jako dostawy towarów nieodpłatne bądź też nieodpłatne świadczenie usług
  • Nie jest możliwe całkowite przynależenie nabytych usług i towarów wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnika
  • Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do nieodpłatnego użycia pojazdów samochodowych w innych celach, aniżeli działalność gospodarcza podatnika, nie podlegające opodatkowaniu VAT w myśl art.8 ust.5 ustawy o VAT   

Korekta podatku naliczonego na podstawie prewspółczynnika

W przypadku określenia kwoty podatku naliczonego w oparciu o prewspółczynnik po zakończeniu roku na podatnikach będzie ciążył obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego. Obowiązek wynikać ma z art.90c ust. o VAT. Omawiana korekta będzie powstawała  w oparciu o dane dla zakończonego roku podatkowego.

Zmiana w sposobie ustalania kwoty podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości wykorzystywanej zarazem do działalności oraz innych celów.

Obecnie art. 86 ust.7b ustawy o VAT stanowi, że nakłady poniesione na nabycie czy  wytworzenie nieruchomości wykorzystywanej do celów działalności oraz do innych celów, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego zależnie od tego, w jakiej części określona nieruchomość wykorzystywana jest w działalności gospodarczej. Od 2016 roku art.86 ust.7b ustawy o VAT zastosowanie będzie miał jedynie w przypadku nieruchomości wykorzystywanych w celach działalności oraz w innych celach, jednakże cele te nie będą mogły być osobiste. Zmiana odnosić będzie się do nakładów poniesionych  od 1 stycznia 2016 roku na wytworzenie nieruchomości lub nabycie.

Zniesienie możliwości korzystania z obniżonej stawki 8% na dostawy sprzętu przeciwpożarowego

Od stycznia 2016 roku możliwość stosowania stawki VAT 8% ma zostać zniesiona, gdyż wówczas uchylony pozostanie art.41 ust.10 ustawy o VAT. W związku z powyższym możliwość stosowania obniżonej stawki 8% na dostawy sprzętu przeciwpożarowego zostanie zlikwidowana. Wg Komisji Europejskiej przepisy dopuszczające możliwość korzystania z VAT-u ze stawka 8% nie jest zgodna z przepisami unijnymi.