Przedsiębiorcy złożyli do sejmu postulat dotyczący zmiany naliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej na ubezpieczenie zdrowotne. Sejm po zapoznaniu się z postulatem, przeanalizowaniu go z ekspertami postanowił zmiany wziąć pod głosowanie. 9 lutego zmiana naliczania składki została przyjęta przez Sejm. Jak wyjaśnia wiceminister finansów Artur Soboń (PiS), dochód stanowiący podstawę obliczenia składki zdrowotnej będzie zbieżny z dochodem opodatkowanym PIT. 

9 lutego 2022 Sejm uchwalił nowelizację ustawy Kodeksu spółek handlowych, które wzbogaciły się o założenia programu Polski Ład, mającym na celu pomoc przedsiębiorcom, obniżenie kosztów życia Polaków. Polski Ład jest programem, który powstał, aby złagodzić drożyznę wynikającą z inflacji, która z kolei jest efektem m.in. trwającej od 2 lat epidemii. 

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych i zmiana w składce zdrowotnej

Przyjęte poprawki w Kodeksie spółek handlowych dotyczyły m.in. wzmocnienia kontroli w spółkach kapitałowych, a także wprowadzenie prawa holdingowego do polskiego prawa ustawodawczego. Podczas 2 czytania w Sejmie, klub Prawa i Sprawiedliwości złożył poprawki, które mają na celu zmianę w ustawach, w tym w ustawie dotyczącej programu Polski Ład. Obóz rządzący wziął pod uwagę postulaty przedsiębiorców, którzy domagali się zmian w zakresie składki zdrowotnej. Zmiana dotyczy modyfikacji zasad ustalania dochodu przez przedsiębiorców, dzięki czemu naliczania podstawy do składki zdrowotnej ulegnie zmianie. 

9 lutego podczas obrad nastąpiło głosowanie nad tymi zmianami. Za nowelizacją głosowało 245 posłów, przeciwnych było 208,a z 3 wstrzymało się od głosu. Sejm nowelizację przyjął. 

Zmiana podstawy wymiaru  — składka zdrowotna 2022 po nowemu

Poprawki wprowadzone w wyniku głosowania obejmują dwie ważne kwestie dla przedsiębiorców. Przede wszystkim zmiany zakładają, że dochodem z działalności gospodarczej jest działalność pozarolnicza, która będzie brana pod uwagę do obliczania rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej na ubezpieczenie zdrowotne ustalone na rok kalendarzowy, jako różnica między przychodem (z pominięciem przychodów nieopodatkowanych), a poniesionymi kosztami uzyskania przychodu. Dochód z działalności jest pomniejszony o ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe,, jeżeli nie zostały doliczone jako koszt uzyskania przychodu. 

 

Drugą ważną zmianą jest to, że przedsiębiorca przy ustalaniu dochodu do składki zdrowotnej, będzie mógł uwzględnić tzw. różnice remanentowe. Dochód również nie będzie powiększany o odpisy amortyzacyjne, które były wliczane do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022. Różnice remanentowe będą mogły odliczyć osoby, które robią remanent także w ciągu roku. To pozwoli na włączenie stanu remanentu sporządzonego na 1 stycznia 2021 r., gdzie zostały zawarte towary zakupione przez przedsiębiorców w 2021 roku. Co ważne przedsiębiorca nie będzie musiał zwiększać dochodu dla celów obliczania składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy niż remanent początkowy. 

Powyższe zmiany dotyczące naliczania składki zdrowotnej mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Oprócz wyżej wymienionych zmian przegłosowana poprawka do Kodeksu spółek handlowych zakłada m.in.poszerzenie kompetencji ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego o kolejne działania. Są to np. powołanie prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Dyrektora Badań i Rozwoju, nadzór nad działalnością Krajowego Zasobu Nieruchomości. Wprowadzone zmiany również zwiększają uprawnienia rad nadzorczych, w kwestii sporządzania i przekazywania informacji, dokumentów, sprawozdań. 

Spełnione postulaty przedsiębiorców 

Zmiany są wyjściem naprzeciw przedsiębiorcom, którzy i tak są już pokrzywdzeni przez pandemię. Jak powiedział Artur Soboń: „Zmiany dotyczą też sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb PIT były amortyzowane przed 2022 r. Chcemy ułatwić przedsiębiorcom wejście w nowy sposób obliczania składki zdrowotnej”

W środę 9  lutego po przegłosowaniu przez Sejm Ustawy Artur Soboń napisał na Twitterze: 

"Postulat przedsiębiorców w Polskim Ładzie spełniony! Dochód do składki zdrowotnej będzie zbieżny z dochodem opodatkowanym PIT, czyli będzie obliczony z uwzględnieniem różnic remanentowych i nie obejmie większości przychodów zwolnionych z PIT. Zmiana przyjęta dziś w Sejmie". 

 

W obecnej, skomplikowanej sytuacji, która jest bardzo zmienną dobrze mieć fachowe wsparcie ze strony profesjonalistów. Dlatego zachęcamy do kontaktu z zaufanym biurem rachunkowym!