Według najnowszych wzmianek rządowe projekty ustawy o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych i innych, który przygotowywany jest w związku z rządowym programem Polskiego Ładu, prognozuje wprowadzenie dodatkowego podatku minimalnego dla podatników CIT. Jakie są założenia, oraz kogo będzie on dotyczył? Odpowiadamy.  

 

Podatek minimalny- jakich podatników będzie dotyczył?

Podatek minimalny dotyczyć będzie podatników CIT zarejestrowanych w naszym kraju, a więc przeznaczony będzie dla:  

 • polskich zakładów zagranicznych przedsiębiorstw, 
 • spółek kapitałowych, jawnych i komandytowych będących podatnikami CIT, 
 • podatkowych grup kapitałowych.  

Podatek minimalny zostanie naliczony i będzie obowiązywał jeśli udział dochodów w przychodach będzie wynosił 1% lub mniej, lub gdy zostanie wykazana strata w rozliczeniu rocznym. 

Wysokość podatku i podstawy opodatkowania

Wysokość podstawy opodatkowania stanowić będzie suma poniższych kwestii: 

 - 4% wartości przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe, osiągnięte przez podatnika w danym roku rozliczeniowym,

  -poniesionych kosztów finansowania na rzecz innych podmiotów, w dokładnie takiej części, w jakiej przewyższają one kwotę liczoną według wzoru: [(P – Po) – (K – Am – Kfd)] x 30%, dla którego: 

 • P- suma wartości przychodów z wszystkich źródeł podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, 
 • Po- przychody z tytułu odsetek, odsetek skapitalizowanych oraz inne  odpowiadające kosztom finansowania 
 • K-  zsumowane koszty przychodów bez pomniejszeń z artykułu 15c ust.1, 
 • Am- odpisy amortyzacyjne w roku podatkowym zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Kfd- koszty uzyskania przychodów, koszty finansowania dłużnego nieuwzględnione w początkowych wartościach środków trwałych jak również wartości niematerialne, prawne przed pomniejszeniem zgodnych z art. 15c ust.1,  

 - sumy odroczonego podatku dochodowego wynikające z ujawnień w rozliczeniach podatkowych amortyzacji niepodlegającej wtedy wartości niematerialnych i prawnych, która skutkuje zwiększeniem zysku brutto lub też zmniejszeniem straty brutto. 

 - sumy finansów niematerialnych usług dla podmiotów powiązanych lub mających miejsce, siedzibę lub zarząd w tak zwanym raju podatkowym, w jakim koszty łącznie nie przekraczają o 3000000 zł kwoty obliczanej według wzoru  [(P – Po) – (K – Am – O)] x 5%, dla którego: 

 •  P- suma wartości przychodów ze źródeł podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, 
 • Po- przychody odsetkowe z tytułu odsetek, odsetek skapitalizowanych oraz innych odsetek odpowiadających kosztom finansowania dłużnego, 
 • K- łączne koszty uzyskania przychodów bez pomniejszeń art. 15c ust.1 
 • Am- odpisy amortyzacyjne w danym roku podatkowym, odliczone w danym roku od kosztów uzyskania przychodu. 
 • O- odsetki zaliczone w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodu bez pomniejszenia ich o należności wynikające z art. 15c ust.1,  

 Dodatkowo podczas obliczania podatku minimalnego będą brane pod uwagę również niektóre ulgi i zwolnienia, takie jak, chociażby te z tytułu działalności w strefie ekonomicznej lub Polskiej Strefie Inwestycji, oraz ulgi wynikającej z art. 18 ust o CIT (odnośnie ulgi B+R i zapowiadanych ulg na robotyzację i prototyp zgodnie z programem Polski Ład). 

Kto zwolniony zostanie z konieczności zapłaty podatku minimalnego? 

Podatnicy wyłączeni z konieczności opłat podatku minimalnego to ci, którzy: są w pierwszych 3 latach podatkowych, są płatnikami CIT-u estońskiego, są przedsiębiorstwem finansowym lub odnotowali znaczny spadek rocznych przychodów, przekraczający 30 %.

Jaki jest cel wprowadzenia opodatkowania przez ustawodawcę? 

Wprowadzenie podatku minimalnego ma na celu zrekompensowanie wpływów mniejszych z tytułu składki zdrowotnej. Podatnicy zobowiązani zostaną do wykazania w zeznaniach podatkowych podstaw opodatkowania, jej pomniejszeniach oraz kwot minimalnych dla podatku dochodowego. Na stronie sejmu pojawiła się poprawka do projektu, która zmienia sposób rozliczenia podatku minimalnego. Zgodnie z jej treścią jej kwotę będzie można obniżyć poprzez kwotę podatku CIT.

W obecnej, skomplikowanej sytuacji, która jest bardzo zmienną dobrze mieć fachowe wsparcie ze strony profesjonalistów. Dlatego zachęcamy do kontaktu z zaufanym biurem rachunkowym!