O cenach transferowych w sensie podatkowym pisaliśmy w ubiegłym roku. Warto przypomnieć, że ustawodawca  wprowadził od 1 stycznia 2020 r. nowe rozporządzenia określające nowe wzory sprawozdań o realizacji tzw. APA, czyli “uprzednich porozumień cenowych”! Nowe rozporządzenia związane są także ze zmianą cen transferowych dla celów PIT / CIT. Specjaliści wskazują, że co prawda w 2019 r. została zawężona grupa podmiotów, które muszą stawić czoła sporządzaniu odpowiednich dokumentów podatkowych. Zmieniła się jednak sama dokumentacja, która ma, zgodnie z nowymi wytycznymi znacznie rozszerzony zakres! Na co warto zwrócić szczególną uwagę po wprowadzeniu zmian w ustawach i rozporządzeniach? Czy poradzisz sobie sam? Czy jednak warto zgłosić się do wykwalifikowanego biura księgowego, aby fachowcy mogli pomóc Tobie i Twojej firmie?

Ceny transferowe dla celów PIT/CIT
źródło: Pixabay

Nowość związana z cenami transferowymi 

Od 1 stycznia 2019 roku - w ustawach o PIT i CIT mówi się o “analizie cen transferowych”. Jest to obowiązkowy element lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jakie są najistotniejsze zmiany w stosunku do funkcjonujących wcześniej wytycznych? Wcześniej  “próg przychodowy” wynosił 10 mln euro. Ustawodawca podwyższył progi dokumentacyjne i wprowadził szereg zwolnień, ale jednocześnie zawęził grupę podmiotów, które są zobligowane ustawą do sporządzania dokumentacji podatkowej. Ustawodawca zobligował każdą ze stron tzw. transakcji kontrolowanej, że jeśli wartość przekroczy wskazany w ustawie próg dokumentacyjny, to należy przygotować przedmiotową analizę. Wykonanie analizy jest także obowiązkowe dla podmiotów dokonujących bezpośrednio lub pośrednio zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania w państwie stosującą inną, konkurencyjną stawkę podatkową oraz na spółki, która nie posiada osobowości prawnej, a która zawiera z wyżej wymienionymi podmiotami umowę.  

Nowość związana z cenami transferowymi źródło: Pixabay

Nowość

W obliczu nowego wyzwania stanie więc wiele podmiotów, które sporządzając dokumentację za rok miniony będzie musiała przygotować analizę cen transferowych zgodnie z nowymi wymaganiami:

-  na podstawie art.11 q ustawy o CIT

- na podstawie par. 2 pkt.3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 21.12. 2018 r. w sprawie sporządzania dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak powinna wyglądać analiza?

Obowiązkowymi elementami analizy cen transferowych (zgodnie ze znowelizowanymi zapisami) są:

 • wybór metody weryfikacji cen transferowych
 • określenie strony albo transakcji podlegającej przedmiotowemu badaniu
 • opis analizy ze szczególnym uwzględnieniem (opisu procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazania źródeł tych danych), 
 • uzasadnienie doboru kryteriów wyszukiwania i istotnych założeń przyjętych na potrzeby dokonania tych analiz, 
 • dane porównawcze przedstawione w sposób elektroniczny muszą mieć włączony tryb edycji (grupowanie, sortowanie), przeprowadzanie weryfikacji wykonywanych obliczeń, w tym wskaźniki finansowe, przyjęte, odrzucone, odnoszące się do transakcji zawieranych przez podmiot powiązany z podmiotem niepowiązanym (dane wewnętrzne) bądź zawieranych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi (dane wewnętrzne) jeśli oczywiście są one dostępne!
 • uzasadnienie powodów przyjęcia sporządzonej analizy w ostatnim roku lub na przestrzeni ostatnich lat
 • podanie argumentów dla uzasadnienia wskaźnika finansowego przyjętego do analizy, (o ile wskaźnik został zastosowany)
 • omówienie/ pis korekty porównywalności z uzasadnieniem (o ile zdecydowano, aby ją zastosować)

Jak powinna wyglądać analiza?
źródło: Pixabay

Na co zwrócić uwagę?

Zmiany wprowadzone w zakresie cen transferowych w 2019 roku stawiają osobę zobowiązaną do wykonania określonej dokumentacji przed naprawdę trudnym zadaniem! Trzeba być biegłym w sporządzeniu dokumentacji zgodnie z nowymi przepisami. Nie tylko te umiejętności są ważne! Fachowcy wskazują na pewne doświadczenie i intuicję w zakresie cen transferowych, a także na dobrą znajomość firmy, na rzecz której się pracuje! Jeśli zajmujesz się cenami transferowymi powinieneś:

 • zaznajomić się z nowym sposobem identyfikowania podmiotów powiązanych, bo to m.in. w tej materii wdrożono innowacyjne zapisy!
 • zbadaj powiązania pośrednich na wielu szczeblach / poziomach w strukturze grupy podmiotów powiązanych, bez względu  na tzw. “głębokość struktury”. Jeśli tego nie zrobisz może to wywołać określone prawem skutki! Dotyczy to lokalnych spółek funkcjonujących w dużych, międzynarodowych  grupach, które nie zawsze mają odpowiednie dane, aby zbadać powiązania!
 • ustawodawca zaproponował dwa progi istotności dotyczące tego, czy dla danej transakcji ma być sporządzona dokumentacja lokalna (local file), dlatego powinieneś mieć je na uwadze! 10 mln zł to limit dla transakcji towarowych i finansowych, a 2 mln zł dla transakcji usługowych i pozostałych. 
 • analiz dokonuje się z wykorzystaniem faktur, w oparciu o umowy lub inne dokumenty, także na podstawie  realizowanych płatności. 
 • ustawodawca wyłączył z obowiązku dokumentowania transakcje krajowe w określonych sytuacjach. Należy więc sprawdzić, czy dotyczy to sytuacji naszej firmy (żaden podmiot nie poniósł straty podatkowej, żaden nie korzystał z ulg w zakresie działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej, ani nie korzystał z ulg przewidzianych dla Skarbu Państwa, NBP, jednostek budżetowych). Ta zmiana była przez firmy wyczekiwana!
 • w razie korzystania z pożyczek należy przeanalizować obwieszczenia MF. Jest to związane z tzw. “safe harbour”.
 • należy zapoznać się z nowym formularzem TP-R. Fachowcy zaznaczają jednak, że raportowanie przy pomocy tego formularza będzie wymagało posiadania dodatkowych ewidencji, a nawet systemów księgowych, które odpowiadać będą wdrożonym innowacjom! W firmach trzeba będzie wziąć pod uwagę, aby pozyskiwać dane do analizy na przykład: marży operacyjnej, marży zysku brutto, rentowności aktywów, rentowności kapitału własnego, narzutu netto i brutto od sprzedaży, narzutu operacyjnego, wskaźnika Berry’ego. 
 • warto też mieć na uwadze, że ustawodawca wprowadził możliwość posiadania dokumentacji  Master File w języku angielskim!
 • wszyscy członkowie zarządu będą musieli złożyć oświadczenia o zgodności dokonanych transakcji cen transferowych z warunkami rynkowymi. Dokumentacja ta składana będzie pod tak zwanym rygorem odpowiedzialności karnoskarbowej!

Na co zwrócić uwagę?
źródło: Pixabay

Na zakończenie - warto też mieć świadomość, że OECD w dniu 11 lutego br. opublikowała specjalne wytyczne dot. cen transferowych. Pracowano nad nimi od 2018 r. Wiązało się to z uzyskaniem konsensusu w różnych państwach. Co prawda wytyczne OECD nie są w naszym kraju źródłem obowiązującego prawa. Jednak z pewnością podatnicy i organy podatkowe będa traktowali te wytyczne  podczas analizy transakcji wewnątrz grup finansowych! Organy kontrolne coraz częściej przyglądają się właśnie transakcjami finansowymi pomiędzy firmami, dlatego ważne jest, aby sprawy cen transferowych zlecić specjalistom, którzy na bieżąco się szkolą i są biegli w zakresie zmieniających się przepisów i procedur.