9 listopada 2018r. dokonano zmian w ustawie o rachunkowości. Zmiany dotyczyły niektórych zapisów dotyczących wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Nowe regulacje obowiązują od 1 stycznia br. Odnośnie wdrożonych innowacji i uproszczeń Ministerstwo Finansów wydało dokument wyjaśniające pewne wątpliwości. Zgodnie z zapisami Ministerstwa, postaramy się przybliżyć Państwu najbardziej komentowane przez ekonomistów zapisy. 


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie zmian w Ustawie o rachunkowościźródło: Pixabay

Po pierwsze: informowanie w zeznaniu rocznym o zamiarze dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Na czym dokładnie polega ta zmiana i jak odzwierciedla się ona w praktyce księgowej? Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek  prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku podatkowym. Taki jest zapis w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej “ustawą PIT”. Zapis dotyczy jednak tych podmiotów, których przychody z działalności w roku poprzednim wyniosły co najmniej 2 mln euro. Zmiana dot. wdrożonego art. 24a ust.5 ustawy PIT, która mówi o tym, że państwo pozwala na prowadzenie ksiąg podatnikom, którzy w roku poprzednim miały niższe przychody. Trzeba jednak spełnić warunek związany ze złożeniem zawiadomienia o prowadzeniu ksiąg przed rozpoczęciem roku. Księgi takie mogą prowadzić, po uprzednim zgłoszeniu osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, a także spółki jawne osób fizycznych czy spółki partnerskie. Trzeba jednak pamiętać o złożeniu odpowiedniego zgłoszenia u naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zawiadomienie ma dotyczyć opodatkowania podatkiem dochodowym i prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów ustawy o CEIDG. Zmianie ulega także zapis art.24a ust. 5 ustawy PIT, w której to uchyla się obowiązek oddzielnego zawiadomienia przed rozpoczęciem roku podatkowego o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ułatwienie polega na tym, że podmioty, które zamierzają prowadzić księgi rachunkowe, a nie ma na nich nałożonego takiego obowiązku, mogą poinformować o dokonanym wyborze DOPIERO w zeznaniu rocznym składanym za miniony rok podatkowy! 

Informowanie w zeznaniu rocznym o zamiarze dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych
źródło: Pixabay

Po drugie: progi wartościowe dla jednostek mikro 

Przedsiębiorcy, po wprowadzeniu zmian zastanawiali się od kiedy można stosować nowe regulacje wynikające ze znowelizowanych zapisów ustawy. 

O progach dla jednostek mikro mówi artykuł 3 ust.1a pkt 1 wyżej wymienionej ustawy.  Progi te nie uległy zmianie, jednak innowacją jest, że do katalogu jednostek mikro włączono jednostki określone w przyjętym punkcie 2a art.3 ust 1a. W punkcie 2a czytamy, że zalicza się do spółek mikro różnego typu jednostki (osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, itp.), których przychody netto ze sprzedaży, towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły nie mniej niż 2000000 euro i nie więcej niż 3000000 euro za miniony rok obrotowy. Nowe przepisy mają zastosowanie dla sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018.

Progi wartościowe dla jednostek mikro
źródło: Pixabay

Po trzecie: stosowanie uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych a progi wartościowe

Dotyczy to tzw. “jednostek małych”, ponieważ to dla nich zmieniły się progi wartościowe. Mówi o tym art.3 ust.1c pkt 1 ustawy o rachunkowości. Podniesiono progi:

 • z 17 tys zł. na 25 tys. zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego.
 • oraz z 34 tys. zł na 51 tys. zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy. 

Nowe przepisy mają zastosowanie dla sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018.

Po czwarte: zwiększenie progów uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej

Czego dotyczy ta zmiana i kogo dokładnie obejmuje? Nowelizacja dotyczy nast. zakresu spraw:

 • klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony
 • stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu.

Ministerstwo  Finansów w wydanym oświadczeniu ogłosiło, że rozszerzenie kręgu jednostek uprawnionych do:

 • stosowania dodatkowych uproszczeń w zakresie ewidencji leasingu, 
 • zwolnienia z ustalania podatku odroczonego,
 • zwolnienia ze stosowania przepisów dot. instrumentów finansowych 
 • oraz stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu wynika z podniesienia progów dających możliwość stosowania tych uproszczeń. 

A są to: 25 500 000 zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego oraz 51 000 000 zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.

Zwiększenie progów uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej
źródło: Pixabay

Po piąte: skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych

Ministerstwo dookreśliło, których konkretnie jednostek dotyczy to skrócenie, na czym polega zmiana zapisana w znowelizowanej ustawie oraz od kiedy będzie można krócej przechowywać sprawozdania. Innowacja dotyczy wszystkich jednostek, wymienionych w ustawie o rachunkowości, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły w walucie polskiej nie mniej niż 2 000 000 euro i nie więcej niż 3 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy.  Zmiana dot. jednostek, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust.2 w/w. ustawy. Za rok obrotowy rozpoczynający się przed 1 stycznia 2019 r. sprawozdania przechowywane są przez okres co najmniej 5 lat. Liczy się to od początku roku następującego po roku obrotowym,w którym sprawozdania zostały zatwierdzone. Wszelkie konkretne dane znajdą Państwo w znowelizowanym zapisie ustawy, która obowiązuje od 1 stycznia br. 

Po szóste: Ministerstwo Finansów i wyjaśnienia dot. informacji dodatkowej

Oprócz komunikatu MF dot. wdrożenia nowych zapisów w ustawie o rachunkowości prawodawca zamieściła również szerokie wyjaśnienia a propos najnowszego elementu sprawozdania finansowego, jakim jest tzw. “informacja dodatkowa”. Informację dodatkową po raz pierwszy należało sporządzić za miniony rok - 2018. Rolą informacji jest uszczegółowienie i uzupełnienie danych liczbowych zawartych w pozostałych elementach sprawozdania finansowego. Jest to integralna część sprawozdania od tego roku! Ministerstwo nakazują, aby zawarte w niej były:

 

 • dane liczbowe,
 • opisowe
 • wyjaśnienia

 

Mają one zapewnić o tym, że wszelkie w/w dane związane z sytuacją majątkową i finansową jednostki będą rzetelne i klarowne. W pozycji l.4 należy przedstawić omówienie przyjętych zasad tzw. polityki rachunkowości w firmie. Na przykład przyjętych sposobów wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji. Jest to potrzebne, według ustawodawcy ze względu na specyfikę i rodzaj prowadzonej przez jednostkę działalności, a przecież ustawodawca w pewnych granicach daje możliwość dzięki przepisom prawnym, aby przedsiębiorca wybierał pewne dogodne dla siebie metody, czy sposoby prowadzenia rachunkowości. Szczegółowy zapis wytycznych i objaśnień znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów.


źródło: Pixabay

Zmiany w ustawie o rachunkowości są obszerne i skomplikowane. Warto przy jakiejkolwiek wątpliwości zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie lub wykładnię zapisów ustawy do profesjonalnego biura rachunkowego. Pamiętajmy, że nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności i nie jest dla przedsiębiorcy żadnym usprawiedliwieniem. Warto więc otaczać się w pracy i podczas prowadzenia swojej działalności gospodarczej ludźmi kompetentnymi i obeznanymi z każdą, najmniejsza nawet zmianą wprowadzoną przez ustawodawcę. Warto postawić na biuro rachunkowe, które nieustannie szkoli swoich pracowników oraz świadczy usługi doradcze i księgowe na najwyższym poziomie! A TUTAJ znajdziecie Państwo artykuł na temat ustawy o rachunkowości i innych zmianach, które obowiązują w 2019 r.