W dziedzinie rachunkowości zmiany postępują dosyć dynamicznie. Od 1 stycznia weszły kolejny zmiany. Ustawodawca przygotował sporo innowacji w ustawie o rachunkowości. Co się zmieniło? No co należy zwrócić szczególną uwagę? Kto skorzysta? Jeśli po przeczytaniu naszego artykułu będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszamy do skontaktowania się z licencjonowanym biurem rachunkowym!

Zmiany w ustawach

Zmiany

W październiku ubiegłego roku sejmowa Nadzwyczajna Komisja do spraw deregulacji zadecydowała o przyjęciu zmian. Ustawa w nowym “wydaniu” weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Zmodyfikowano wiele przepisów w zakresie kilku aktów prawnych. Celem zmian jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzono regulację związane z redukcją obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców. Rozszerzono także dotychczas obowiązujące uprawnienia na szerszą kategorię podmiotów. Zmiany mają dotyczyć także kwestii wątpliwości zgłaszanych do urzędów, a dot. wprowadzenia zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, prowadzenie kontaktów z podmiotami, które okazały się nierzetelne.

Zmiany w ustawie o rachunkowości

Zakres zmian w ustawie o rachunkowości

Zmiany dotyczą następujących zagadnień/ problemów:

  • wdrożenia uproszczeń dla jednostek mikro poprzez podniesienie progów wartościowych z 2 mln euro do 3 mln euro,
  • zwiększenia zakresu tych jednostek, które będa mogły korzystać z uproszczeń dla małych jednostek. Odbędzie się to poprzez podniesienie progów z 17 mln na 25,5 mln w przypadku sumy aktywów bilansu oraz z 34 mln na 51 mln w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
  • podniesienia progów, które będą uprawniały jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej. Zakres tych uproszczeń ma dotyczyć: klasyfikowania umów leasingu, stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu, odstąpienia od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, i inne.
  • wprowadzenia możliwości odstąpienia od tworzenia rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących wartość aktywów dla jednostek mikro, określonych organizacji pozarządowych, ale z wyłączeniem spółek objętych dyrektywą w sprawie rachunkowości.
  • amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej (dla jednostek, o których mowa w lit.d.przepisów podatkowych) oraz wprowadzenia dla tych jednostek możliwości nietworzenia  tzw. biernych rozliczeń międzyokresowych dot. przyszłych świadczeń na rzecz pracowników
  • czasu na gromadzenie sprawozdań finansowych (trwałe przechowywanie do 5 lat).

Co wynika z tych zmian?

Co wynika z tych zmian?

Z wprowadzonych zmian wynika na przykład fakt, że wyeliminowano obowiązek podwójnego zawiadamiania o prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez podatników podatku dochodowego. Po zmianach zawiadomienie nastąpi w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy. Jest to dla niektórych jednostek wskazanych w zmianie ustawy bardzo wygodne. Prognozuje się, że więcej jednostek, których przychód netto nie przekroczył więcej niż 3 mln euro zaliczona zostanie do tzw. jednostek mikro. Zyskają one na sprawach związanych z bilansem, rachunkiem zysków i strat, niesporządzaniem informacji dodatkowej niestosowania wartości godziwej. Postanowiono podnieść progi dla kategorii małych jednostek. Jednostki te będa mogły korzystać z  uproszczeń przewidzianych dla tej kategorii sprawozdawczości finansowej (możliwość sporządzania uproszczonego bilansu, rachunku zysku i strat, zwolnienia ze sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz z własnej działalności). Te ostatnie zmiany wynikały z konieczności dostosowań do przepisów unijnych. Interesującą zmianą jest też możliwość odstąpienia przez określoną grupę jednostek od tworzenia tzw. rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów. Zmiany te mają dotyczyć jednostek mikro określonych w art. 3 ust. 1a i 1b, jednostek małych określonych w art.3 ust 1c i 1d oraz organizacji pozarządowych  i innych jednostek, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego (art. 3 ust. 1e).

Podniesienie progów wartościowych

Zaplanowano podniesienie progów wartościujących dot. sumy aktywów oraz przychodów ze sprzedaży towarów i produktów o 50% Co to oznacza? Większość jednostek będzie mogła skorzystać z uproszczeń przewidzianych dla tych jednostek w ewidencji księgowej oraz stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu. Będzie można doliczać do kosztów bezpośrednich koszty pośrednie związane z wytworzeniem produkty, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Automatyzacja

Amortyzacja - zmiany

Zmiany dotyczą jednostek określonych w art. 3 ust1a i 1b oraz jednostki określone w art.3 ust. 1c i 1d oraz organizacje pozarządowe i inne jednostki, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego, a które nie przekraczają kryteriów wielkościowych zapisanych dla małych jednostek. Zmiany mają na celu ułatwienie działalności gospodarczej dzięki zbliżeniu prawa bilansowego do podatkowego. Dla jednostek wskazanych w ustawie oznaczać to będzie łatwość ustalania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych bez zbędnego szacowania i uwzględniania okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Ograniczona zostaje także potrzeba prowadzenia podwójnej ewidencji dla celów rachunkowych i podatkowych.

Jakie będą efekty podniesienia progów wartościowych?

Podniesienie progów wartościowych dotyczy sumy aktywów oraz przychodów ze sprzedaży towarów i produktów o 50%. Jak wskazuje ustawodawca, zmiana ta ma skutkować, że większa ilość jednostek będzie mogła korzystać z uproszczeń w księgowości. Oznacza to dla wielu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą łatwiejszą księgowość!

Ustawa dokonała zmian w rozszerzeniu katalogu jednostek mikro i małych firm. Zmiany dotyczą także częściowego zbliżenia rachunkowości do przepisów podatkowych i gospodarczych. Wszelkie innowacje w zakresie ustawy i innych aktów prawnych dotyczyć będą sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r. Każdą wątpliwość wynikającą z wdrożonych od 1 stycznia zmian warto skonsultować zwracając się do sprawdzonego doradcy podatkowego lub księgowego.