Jakie są zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców? Jak obcokrajowiec ma zarejestrować firmę w Polsce? Jeśli Twój znajomy, Twój biznesowy partner zastanawiacie się nad tym – to ten artykuł ma na celu przybliżenie tego problemu. Co musi wiedzieć obcokrajowiec? Co powinien wiedzieć jego biznesowy partner? Czytajcie!

Firma zagraniczna wchodzi na polski rynek
źródło: Pixabay

Biznes po polsku

Przez procedury zakładania firmy oraz jej sprawnego prowadzenia - wobec nagminnie nowelizowanych ustaw i rozporządzeń – trudno jest się przebić naszym rodakom, a co dopiero cudzoziemcom?! Sprawa rejestracji działalności, przedstawicielstwa oddziału, problem regulacji związanej  z podatkami i ubezpieczeniem, rozliczanie VAT…. Każda osoba, która nie ma polskiego obywatelstwa ma prawo do tego, aby podjąć i prowadzić działalność gospodarczą. Według polskiego prawa można także założyć oddział lub przedstawicielstwo firmy oferując swoje usługi cały czas bądź „czasowo”.

Biznes po polsku
źródło: Pixabay

Firma zakładana przez obcokrajowca

Polskie przepisy ściśle określają zasady zakładania i prowadzenia działalności przez osoby spoza Polski. Ważne jest jednak, aby osoba pragnąca prowadzić  tutaj swój biznes odpowiedziała sobie na kilka pytań zanim dokona rejestracji firmy:

- czy jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE lub EOG?

- czy posiadasz zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt tzw. rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na kształcenie się w naszym kraju na studiach wyższych, zezwolenie, które zostało udzielone w związku z legalnie przebywającą w Polsce rodziną, masz zezwolenie na pobyt czasowy, bo pozostajesz w związku małżeńskim z  obywatelem Polski zamieszkującym tutaj na stałe, bądź status uchodźcy

- czy posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej (udzielane zwykle ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności)

- czy posiadasz tzw. ochronę czasową w naszym kraju

- czy masz ważną Kartę Polaka?

Jeśli obcokrajowiec spełnia któryś z wyżej wymienionych warunków, to obozują go takie same zasady zakładania i prowadzenia działalności, jak obywatela naszego kraju.

Firma zakładana przez obcokrajowca
źródło: Pixabay

Rodzaje działalności gospodarczej i formy działalności w Polsce

W naszym kraju wyróżniamy indywidualną działalność gospodarczą prowadzona w ramach spółki cywilnej  oraz tzw. spółki handlowe(kapitałowe lub osobowe). Kapitałowe spółki handlowe to spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. A spółka osobowa może być: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.  Obcokrajowiec może założyć w Polsce oddział i przedstawicielstwo.

Jakie są formy działalności?

- działalność jednoosobowa - tzw. samozatrudnienie

To najprostsza forma prowadzenia działalności przeznaczona dla osób fizycznych, która od osoby zakładającej nie wymaga minimalnego kapitału. Przedsiębiorstwo podane w CEIDG musi zawierać co najmniej imię i nazwisko wnioskodawcy, ale można też do takiej nazwy firmy dodać inne określenia, które wskazują na charakter prowadzonej działalności. Można tego dokonać online! Prowadzenie księgowości jest uzależnione od wybranej formy opodatkowania. Jeśli firma jest opodatkowana na zasadach ogólnych, to właściciel może prowadzić tzw. uproszczoną księgowość na podstawie książki rozchodów i przychodów. Warunkiem takiego sposobu rozliczeń jest to, aby nie przekroczyć w roku rozliczeniowym kwoty 2 000 000 euro. Prowadząc działalność na podstawie tzw. ryczałtu obowiązkowo trzeba prowadzić ewidencję ryczałtu. Prowadzenie działalności poprzez kartę podatkową powoduje, że prowadzący nie ma obowiązku prowadzenia księgowości. Co jeszcze powinieneś  wiedzieć o tym rodzaju działalności? Na przykład, że: właściciel firmy odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania, które wynikają z charakteru prowadzonej działalności, że przedsiębiorca jest podatnikiem PIT i może być płatnikiem VAT oraz to, że właściciel ma wyłączne prawo do reprezentowania swojej działalności.

- spółki.

Jest to złożona forma działalności gospodarczej. Jakie są między nimi różnice? Zobrazują to poniższe infografiki. Pokazujemy różnice dotyczące:

 1. Minimalnej ilości osób, które chcą założyć spółkę:
  Liczba członków
 2. Zgłaszanego dokumentu założycielskiego w przypadku różnych rodzajów spółek:
  Dokumenty założycielskie
 3. Wymagań odnośnie nazwy spółki:
  Nazwa spółki
 4. Zasad rejestracyjnych spółki:
  Zasad rejestracyjnych spółki
 5. Minimalnej wysokości kapitału zakładowego w momencie zakładania różnego rodzaju spółek:
  wysokości kapitału zakładowego
 6. Związane z organami, które mogą funkcjonować w ramach działalności spółki:
  Organy spółki
 7. Pomiędzy wskazaniem, kto jest podatnikiem podatku dochodowego:
  Podatki
 8. Pomiędzy reprezentacją firmy na zewnątrz w przypadku funkcjonowania różnego typu spółek:
  Reprezentacją firmy na zewnątrz
 9. Pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za zaciągnięte w imieniu spółki zobowiązania:
  Odpowiedzialność
 10. Pomiędzy sposobem wynagradzania:
  Zyski

 

Wybór formy prawnej

Polskie przepisy mówią wyraźnie, że rejestracja firmy w określonej formie prawnej jest zarezerwowana dla osób, które mają ściśle określone kompetencje. Na przykład:

 • Uprawnienia zawodowe.
  Przykładem tego jest spółka partnerska. Wspólnikami, bądź partnerami mogą być przedstawiciele tzw. wolnych zawodów. Są nimi m.in.: architekt, inżynier budowlany, adwokat, aptekarz, biegły rewident, ubezpieczyciel, doradca podatkowy, makler zajmujący się papierami wartościowymi, doradca inwestycyjny, lekarz, dentysta, weterynarz, notariusz, pielęgniarka, położna, tłumacz, rzecznik patentowy, rzeczoznawca, radca prawny, czy księgowy.
 • Zakres prowadzonej działalności.
  Różne rodzaje działalności mogą wymagać rejestrację w CEIDG, inne nie. W przypadku braku konieczności rejestracji w CEIDG spółka zobligowana jest do wpisu do KRS. Pod szczególną ochroną prawną są więc działalności związane z hodowlą i uprawą niektórych roślin i zwierząt , działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, czy prowadzenia klubów sportowych. Ustawa określa szczegółowo jaką spółkę należy zarejestrować, aby móc wykonywać określoną działalność. Profil swojej przyszłej działalności można sprawdzić korzystając z tzw wyszukiwarki kodów PKD.

Wybór formy prawnej
źródło: Pixabay

Jak zarejestrować firmę?

Zarejestrowanie firmy wymaga podjęcia szeregu czynności określonych prawem. Firmę jednoosobową rejestruje się w Centralnej Ewidencji  Działalności Gospodarczej dokonując stosownego wpisu. Zaś spółkę cywilną zgłasza się do GUS, aby uzyskać obowiązujący w Polsce numer REGON dla spółki cywilnej. Innego rodzaju spółki rejestruje się w KRS.

Jak zarejestrować firmę?
źródło: Pixabay

Cudzoziemcy nie spełniający pewnych warunków, chcący założyć firmę w Polsce

Jeśli Ty albo Twój znajomy obcokrajowiec odpowiedzieliście przecząco na zadane we wstępie artykułu pytania, to prawo mówi wyraźnie, że w takim przypadku można rozpocząć działalność gospodarczą tylko zakładając: spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, z.o.o., lub akcyjną. Jako cudzoziemiec z określonym kapitałem, chcąc prowadzić firmę w Polsce możesz też przystępować do wyżej wymienionych spółek.

Transgraniczne rozwiązanie

W naszym kraju przewidziano możliwość prowadzenia działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług transgranicznych. Może to robić osoba, która ma obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE. Świadczenie usług transgranicznych ma jednak charakter przejściowy - jest ograniczone czasem i określono, że ma być prowadzone okazjonalnie. Trzeba też pamiętać, że polskie przepisy stanowią wyraźnie w sprawie uzyskiwania pozwoleń i koncesji! Można sprawdzić listę wyłączonych usług, aby nie popełnić błędu. W razie jakiejkolwiek wątpliwości powinieneś skonsultować się z licencjonowanym biurem rachunkowym pełniącym usługi doradcze w zakresie zakładania działalności gospodarczej cudzoziemców w Polsce.

Transgraniczne rozwiązanie
źródło: Pixabay

Przedstawicielstwo zagranicznej firmy, które stawia u nas pierwsze kroki…

Prowadzenie przedstawicielstwa zagranicznej firmy w Polsce jest obwarowane różnymi przepisami. O czym należy pamiętać?

- o wpisaniu do rejestru przedstawicielstw u Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

- o tym, że przedstawicielstwo ma prawo legalnie działać przez 2 lata, a potem należy się starać o przedłużenie pozwolenia

- do wniosku w języku polskim należy dołączyć odpis z rejestru zagranicznego, który musi być przetłumaczony. W przypadku, gdy firma nie posiada stosownego wpisu do rejestru trzeba dołączyć inny dokument, który uwiarygodni siedzibę firmy, jej charakter oraz wskaże osoby uprawnione do reprezentowania jej w Polsce. Dołączyć należy także upoważnienie osoby do reprezentowania przedstawicielstwa  z oświadczeniem o jego przyjęciu.

- przedstawicielstwo będzie miało jakąś siedzibę. Obowiązkowo firma powinna posiadać tytuł prawny do użytkowania nieruchomości.

Jeśli nie wyczerpaliśmy wszystkich aspektów tego szerokiego problemu związanego z procedurami zakładania firmy przez cudzoziemców w Polsce, polecamy bezpośredni kontakt z doradcą. W Polsce od lat działają profesjonalne firmy księgowe, które mają doświadczenie także w doradztwie prawnym oraz rejestracji podmiotów. Warto zaufać specjalistom!