Jednolity Plik Kontrolny został przyjęty ustawą z dnia 10 września 2015 r. Ustawodawca określił zmiany w zakresie prowadzenia księgowości w Ordynacji Podatkowej. JPK jest polskim odpowiednikiem tzw. SAF-T, Standard Audit File for Tax, który jako system został opracowany przez OECD i przyjęty przez kolejne państwa europejskie. Zmiany w informatyzacji systemów księgowych postępują bardzo szybko. Rząd dąży do pełnej centralizacji. Co się zmieniło od 1 października 2018? Jak poradzić sobie w firmie, żeby dostosować się do zmian? Polecamy nasz artykuł, a w razie jakichkolwiek wątpliwości - kontakt z doradcą lub renomowanym biurem rachunkowym!

Cel zmian w JPK
źródło: Pixabay

Cel JPK

Celem wprowadzenia JPK było sprawne przekazywanie danych elektronicznych. Usunięcie bariery w przekazywaniu danych księgowych, a co z tego wynika – usprawnienie działania organów podatkowych. JPK powoduje, że organy kontrolne mogą szybko przeprowadzać czynności sprawdzające związane z ewentualnymi nadużyciami w sferze podatków (wyłudzanie VAT czy unikanie opodatkowania). Jako atut dla osób prowadzących działalność gospodarczą podaje się skrócenie czasu kontroli skarbowej, kosztów poniesionych z tego tytułu oraz sprawnie działający mechanizm kontroli wewnętrznej w firmie.

Cele JPK
źródło: Pixabay

Skład JPK

Struktura JPK ma postać plików XML,  a schematy plików publikuje Ministerstw Finansów JPK składa się z:

  • danych dot. ksiąg rachunkowych,
  • faktur VAT,
  • wyciągów bankowych,
  • danych z magazynów,
  • danych z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
  • danych z podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • oraz z ewidencji przychodów.

Skład JPK
źródło: Pixabay

UWAGA ZMIANY w JPK!

O wprowadzeniu JPK dla mniejszych i większych przedsiębiorstw pisaliśmy TUTAJ. Jednak, jak to w polskiej legislacji związanej z księgowością – zmiany trzeba śledzić uważnie i wdrażać je w swoich przedsiębiorstwach! Od 1 października  br. sprawozdania finansowe JPK trzeba wysyłać droga elektroniczną. Obowiązkowo trzeba korzystać ze struktur dokumentu, które zostały opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Dotychczas można było wysyłać dokumenty droga elektroniczną , ale np. w postaci skanów.

Zmiany w JPK
źródło: Pixabay

Złożenie sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego - zmiany od 1 października

Na czym polega zmiana? Przedsiębiorca ma obowiązek zamieszczenia sprawozdania finansowego oraz powiązanych dokumentów w tzw. elektronicznym Repozytorium Dokumentów Finansowych. Spowoduje to, że:

-  materiały szybko trafią  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

- nie trzeba będzie składać sprawozdań finansowych przez podmioty wpisane do KRS osobno do urzędu skarbowego, tak, jak odbywało się to dotychczas.

Składanie sprawozdań
źródło: Pixabay

Tylko elektroniczne sprawozdania

W BIP oraz na stronie ministerstwa zamieszczone zostaną struktury dokumentu, który trzeba będzie wypełniać. Warto pamiętać, że dokument będzie musiał być podpisany przez co najmniej jedną osobę, której numer PESEL figuruje w rejestrze KRS. Osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu będzie podpisywać dokument poprzez podpis kwalifikowany lub dzięki platformie profilu zaufanego ePUAP.  Jeśli Twoja firma nie nadąża za przystosowaniem systemów informatycznych do zmian, warto omówić swoją sytuację ze specjalistami, którzy oferują kompleksowe usługi w zakresie księgowości!

Sprawozdania tylko elektronicznieźródło: Pixabay

Od 1 października zmiany

1 października jest datą ważną z perspektywy księgowych, gdyż właśnie tego dnia weszła w życie kolejna „dawka” przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw. Nazwano to „ustawą nowelizująca”. Zmiany modyfikują procedurę składania rocznych sprawozdań finansowych. Trzeba pamiętać, że przygotowywane dotychczas w formie papierowej sprawozdanie, nie będzie już oznaczało skutecznego wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego. Od 1 października trzeba korzystać ze struktur logicznych oraz w formacie udostępnionych przez ministra ds. finansów publicznych. Ustawa wdraża więc pełną informatyzację do tzw. rejestru KRS. Wszelkie wnioski do rejestru oraz wymiana korespondencji pomiędzy sądem a wnioskodawcą będą odbywać się tylko dzięki wykorzystaniu specjalnego systemu informatycznego. Ustawodawca powołał Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. To właśnie tam przechowywane będą wypisy i wyciągi aktów notarialnych. Działać będzie też Repozytorium Dokumentów Finansowych, gdzie podmioty gospodarcze  będą zmuszone składać roczne sprawozdania finansowe wraz z wszelkimi powiązanymi z nim dokumentami.

Zmiany od 1 październikaźródło: Pixabay

Dlaczego zmiany?

Wprowadzenie tych zmian ma zostać rozłożone w czasie do marca 2020 r. Powodem wdrożenia nowelizacji jest potrzeba dostosowania  przepisów krajowych do unijnych dyrektyw. Dyrektywy te mówią o integracji rejestrów handlowych spółek funkcjonujących w krajach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nowelizacje mają na celu pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo związane z obrotem gospodarczym w poszczególnych państwach Unii.

W nowelizacji znalazł się zapis o konieczności sporządzania nie tylko samego sprawozdania finansowego, ale również uchwał, które je zatwierdzają. Szczególnie ważne jest to, gdy uchwały i sprawozdania mówią o podziale zysku, czy w sprawozdaniach znajduje się opinia biegłego rewidenta. Ustawa określa, że te dokumenty mają być również składane w formie elektronicznej. Specjaliści wskazują, że nie zostanie dla tych dokumentów stworzony określony wzorzec, jak w przypadku sprawozdań, a będą one musiały być sporządzane analogicznie jak w przypadku dokumentacji rozliczeniowej składanej za rok miniony- czyli w formie skanów podpisanych przez uprawnioną osobę. W przypadku załączania opinii biegłego rewidenta obowiązkowym stanie się pozyskanie specjalnego dokumentu z podpisem kwalifikowanym tegoż specjalisty.

Dlaczego zmiany w JPKźródło: Pixabay

Podsumowując

Znawcy tematu zakładają, że zmiany pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz usprawnią pracę sądów rejestrowych, w przypadku, gdy odkryte zostaną jakieś nieprawidłowości. Sprawozdania finansowe będą składane elektronicznie i trafia od razu do tzw. Repozytorium Dokumentów Finansowych, a później do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. W związku z tym podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego nie będą musiały składać sprawozdania osobno do właściwego urzędu skarbowego, jak miało to miejsce dotychczas. Specjaliści wskazują jednak, że niepokoić może tempo zmian, szczególnie dla cudzoziemców, którzy prowadzą działalność i nie posiadają w gronie najbliższych współpracowników osoby z polskim numerem PESEL. W takim przypadku zmuszeni oni będą do nadania im takiego numeru, a to może trwać. Do miejscowych urzędów skarbowych nadal mają trafiać roczne sprawozdania wszystkich, którzy nie figurują w rejestrze KRS. Ustawodawca zakłada, że odbywać się to będzie inna drogą- dokumenty przesyłane będą w formie jednolitego pliku do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiany wymuszą na przedsiębiorcach dostosowanie systemów informatycznych. Będą to dodatkowe koszty. W praktyce nie będzie możliwe samodzielne złożenie sprawozdania finansowego przez przedsiębiorcę, który nie posiada specjalnego oprogramowania. Dostawcy informatycznych systemów księgowych nie są jeszcze gotowi do nowych przepisów i wytycznych Ministerstwa Finansów z uwagi na liczne zmiany w opisie struktur plików “JPK sprawozdanie” oraz zmiany interpretacji już obowiązujących przepisów. Producenci oprogramowania podają jednak cenniki nowych aplikacji oraz aktualizacji systemów, które pozwolą sprostać wymogom Ministerstwa Finansów. W przypadku nie złożenia sprawozdania w terminie fiskus będzie wzywał do złożenia dokumentów i może nałożyć karę porządkową. Zmiany dotyczyć więc będą także podmiotów, które mogą pociągać do odpowiedzialności przedsiębiorców. Dotychczas to sąd rejonowy, zawiadomiony przez właściwy organ, przymuszał do złożenia sprawozdań. Teraz będzie mógł robić to sam fiskus. Obowiązek przekazywania danych księgowych poprzez Jednolity Plik Kontrolny obejmuje więc coraz szerzej dane, które udostępniać muszą polscy podatnicy.