Zmiany w PIT i CIT, których gorączkowo wyczekują nie tylko księgowi mają nastąpić od 1 stycznia 2018r. Ministerstwo Finansów podaje, że z tytułu zmian do budżetu państwa wpłynie ok. 27,5 mld na przestrzeni dekady. W ostatnich latach zmiany postępują w zastraszającym tempie. Teraz powodów jest kilka: dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów do prawa unijnego oraz uszczelnienie systemu podatkowego. Jako powód podaje się też: reakcje państwa na „agresywną optymalizację podatkową”. Jeśli interesują Cię sprawy PIT i CIT, zastanawiasz się, czy Ciebie i Twoją firmę dotkną zmiany – polecamy nasz artykuł!

Ulga na PIT i CIT 2018

Garść ciekawostek o PIT

Podatek od dochodów osobistych nazywany potocznie PITem oznacza także stosowny druk urzędowy, na którym podatnicy składają deklaracje rozliczeniowe dotyczące właśnie „podatku od osób fizycznych”. PIT, to podatek nazywany też bezpośrednim. System podatkowy powstał ok II poł. XIX wieku w Anglii i był tak skonstruowany, że wszystkie dochody zostały podzielone według tzw. ceduł – grup obciążonych różnymi stawkami proponowanymi w poszczególnych cedułach. W Polsce uregulowano temat podatkowy ustawą z 26 lipca 1991 roku (Dz.U. z 2016r.poz. 2032). O podatkach i zasadach obowiązujących w naszym kraju decyduje też np. Konstytucja RP oraz mnóstwo różnych ustaw państwowych czy międzynarodowych. Zliczono, że na przestrzeni prawie 17 lat dokonano ponad 130 nowelizacji ustawy podatkowej! Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości dot. PIT, bądź nieumiejętności rejestrowania szybko następujących zmian w aktach prawnych warto korzystać z profesjonalnego doradcy finansowego.

Ciekawostki o PIT

PIT – jak było?

PIT związany jest z wszelkiego rodzaju dochodami uzyskiwanymi przez osobę fizyczną – oprócz tego dochodu, który można sklasyfikować do tzw. kategorii „zwolnień podatkowych”. Dochód jest nadwyżką sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w określonym roku podatkowym. W Polsce istnieją przypadki określone w aktach prawnych, które są związane z dochodami nie sumującymi się, ale wyłączenie z przychodu niektórych dochodów nie oznacza, że nie należy odprowadzić od nich podatku. Należy też pamiętać, że mogą istnieć różne źródła przychodów: np. związane z pracą lub związane z majątkiem. Można dokonać tzw. zwolnienia podatkowego, które jest związane ze zwolnieniem podmiotowym lub przedmiotowym. Zwolnienia podmiotowe związane są z tzw. immunitetem podatkowym przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych i wynikają one z postanowień prawa międzynarodowego publicznego.

Zwolnienia przedmiotowe zaś mają charakter:

 • Socjalny
 • Odszkodowawczy
 • Z tytułu ubezpieczeń
 • Z tytułu odpraw pracowniczych
 • Z tytułu renty np. inwalidzkiej
 • związany z otrzymywaniem diet,
 • związany z dochodem nabywanym wraz z pozyskaniem majątku,
 • związany z otrzymywaniem bonów czy talonów np. od pracodawcy
 • inny.

Podstawą opodatkowania jest suma dochodów z różnych źródeł. Obliczając dochód posługujemy się art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i inne odliczenia. Koszty uzyskania przychodu są zwykle brane pod uwagę podczas ustalaniu dochodu w trakcie roku podatkowego i wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Inne odliczenia są zaś uwzględniane w rocznym zeznaniu podatkowym po zakończeniu roku.

PIT - co się zmieni?

Być może nie czeka nas wielka rewolucja w zakresie rozliczeń podatkowych za 2017 rok, ale wypełniając w 2018 roku PITa trzeba będzie wziąć pod uwagę wiele istotnych zmian, które zaszły w rozliczeniach rocznych. Zmiany te będą z pewnością oddziaływały na portfele podatników i wpłyną na treść składanych przez nich deklaracji podatkowych.

Najistotniejsze zmiany to:

 • zmiana wysokości kwoty zmniejszającej podatek z 556,02 zł do wartości od 1188 zł do 0 zł. Wysokość kwoty będzie uzależniona od wartości podstawy opodatkowania. I tak specjaliści wyliczyli, że im podstawa będzie wyższa, tym niższa będzie kwota zmniejszająca podatek. W takim przypadku więcej trzeba będzie oddać do urzędu skarbowego. Ważne dla podatnika jest fakt, że zaliczki, które pobierane są od nich w trakcie roku nie ulegną zmianie wobec roku poprzedniego. Wszelkie modyfikacje stosuje się dopiero w rozliczeniu rocznym. Spowoduje to w przypadku osób o niskich dochodach, że podatnik otrzyma wyższy zwrot podatków, a podatnik o wysokich dochodach będzie musiał samodzielnie dopłacić do podatku.

PIT

CIT - czyli o podatku od osób prawnych

CIT to podatek od osób prawnych odprowadzany jest od dochodów spółek, czy innych osób prawnych posiadających osobowość prawną. CIT jest więc podatkiem bezpośrednim od spółek (przedsiębiorstw) i został wdrożony do polskiego ustawodawstwa początkiem 1989 roku. CIT dotyka wszelkich osób prawnych, także spółek kapitałowych czy komandytowo-akcyjnych. CIT podlegają też jednostki nieposiadające osobowości prawnej (spółki partnerskie). Podatek ten nie dotyczy natomiast spółek, które nie mają zdolności prawnej! W terminologii naprawdę można się zagubić. Dlatego osobom, które na co dzień mają niewiele wspólnego z prawem księgowym zaleca się konsultowanie wątpliwości podatkowych z firmami zewnętrznymi, które odpowiednio pokierują każdą zgłoszoną sprawą. Można być zwolnionym z podatku CIT, ale zgodnie z prawem do grupy zwolnionych należą na przykład:

 1. Skarb państwa
 2. Narodowy Bank polski
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 4. Gminy – w zakresie własnych dochodów
 5. Jednostki budżetowe lub fundusze nazywane „celowymi” utworzone na podstawie odrębnych ustaw
 6. A także inne jednostki spełniające tzw. funkcję służalczą wobec społeczeństwa.

W sprawie CIT obowiązuje podstawowa zasada związana z rezydenturą podatnika lub zarządu firmy lub jednostki. Rezydent jest to „ktoś” mający swoją siedzibę na terytorium naszej ojczyzny. Co to oznacza? Że podatnicy posiadający siedzibę na terenie naszego kraju podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. I co najważniejsze - bez względu na to, gdzie osiągną dochód: w Polsce, czy poza jej granicami. Ci zaś, którzy posiadają siedzibę firmy poza granicami RP podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają w naszym kraju. Obowiązani są oni do prowadzenia w Polsce ewidencji rachunkowej. Jeśli ustalenie dochodu na tej podstawie nie jest możliwe, to określając dochód należy sięgnąć po art. 9 ust.2a ustawy.

Najważniejszy dla CIT jest dochód, choć czasami może być także i przychód. Obowiązującej też zasada, że podatek nie dotyczy dochodów uzyskanych z rolnictwa, floty morskiej oraz gospodarki leśnej, ponieważ dochody z tych źródeł są opodatkowane w inny sposób. Dochód według ustawodawcy to nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, a okresem rozliczeniowym, jest – jak w przypadku PIT - rok podatkowy. Przychód zaś to wszelkie otrzymane pieniądze czy np. wartość otrzymywanych świadczeń, przychodów w naturze, wartość zobowiązań umorzonych czy zwróconych wierzytelności. Osoba prawna, która wykazuje stratę może pokryć ją z dochodu, który uzyska w następujących po sobie kolejno pięciu latach podatkowych, ale suma obniżenia w określonym roku dochodowym nie może przekroczyć 50% kwoty wyliczonej straty. Podatek od osób prawnych w Polsce wynosi 19%. Od pierwszego stycznia 2017r. wprowadzono nową stawkę przeznaczoną dla małych podatników. Nowa stawka skierowana jest do małych przedsiębiorców, i jest to 15%.Warunkiem uzyskania jej jest przychód ze sprzedaży, który nie przekroczy w poprzedni roku podatkowym równowartości 1 mln 200 tys. euro. Podatnik po zakończeniu roku podatkowego jest zobligowany złożyć wstępne zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub straty, ale mają na to czas nie dłużej niż do 3 miesiąca następnego roku podatkowego. Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania, ale nie później niż 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego podatnicy muszą ostatecznie określić wysokość swojego dochodu. Trzeba pamiętać też o złożeniu rocznego bilansu i rachunków wyników oraz opinie i raport audytora bądź, odpis uchwały walnego zgromadzenia.

CIT

CIT - co się zmieni?

W projekcie Ministerstwa Finansów odnośnie zmian w CIT od 2018 roku planuje się:

 • zwiększenie podstawy opodatkowania.
 • Zmieni się też definicja zysków kapitałowych, a co za tym idzie – rozdzielenie dochodów kapitałowych od dochodów operacyjnych (strata na zbyciu udziałów nie pomniejszy dochodu ze sprzedaży produktów).
 • W sprawie kosztów finansowania planuje się wyłączenie z KUP kosztów finansowania ponad 30%. Koszty finansowania dłużnego rozumieć się będzie jako koszty “związane od innych podmiotów”, nawet tych „niepowiązanych” (także odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźniania wynikłe z zobowiązań, koszty zabezpieczenia należności (niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione). Ograniczenia te nie będą stosować podatnicy, u których nadwyżka kosztów finansowania w danym roku podatkowym nie przekracza 120 tys. zł. oraz przedsiębiorstwa takie jak banki. Koszty finansowania, które były wyłączone w danym roku podatkowym będą mogły zostać odliczone w latach następnych, ale zgodnie z obowiązującymi zasadami! Ministerstwo Finansów podkreśla, że wprowadzenie tych przepisów warunkują umowy związane z obowiązująca dyrektywą unijną. 
 • Ustawa związana ze zmianą w CIT wprowadzi także zmiany w zakresie limitów zaliczania wydatków do KUP, czyli: wydatków na usługi tzw. „niematerialne” (doradcze, księgowe, zarządcze, prawne) czy opłat licencyjnych.
 • Znaczne ograniczenia dotyczyć mają odpisu amortyzacyjnego od wybranych WNiP (znaki towarowe, prawa autorskie) oraz innych należności związanych z WNiP do wysokości przychodu uzyskanego przez podmiot zbywający. Innowacją jest fakt, że ograniczenia obejmują wszelkie usługi doradcze, a nie tylko te od tzw. podmiotów powiązanych!
 • Projekt zmian dotyka także podatku dochodowego od nieruchomości. Podatek ma być płatny miesięcznie, a jego stawka ma wynieść 0,042% w skali roku. 
 • Projekt ustawy, która ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018r. zakłada też pewną modyfikację przepisów, które regulują funkcjonowanie grup kapitałowych. Zmiany śledzić powinny spółki mające siedzibę w kraju o nominalnie wysokim opodatkowaniu, które korzystają z określonych rodzajów odliczeń czy zwrotów podatków, gdyż one będą mogły być uznane za CFC. Istotną zmianą ma być też obowiązek uwzględnienia w rejestrze CFC spółki zagranicznej kontrolowanej także wtedy, gdy prowadzi ona rzeczywistą działalność gospodarczą w innym państwie UE lub EOG. 
 • Od 2018 roku zaczną obowiązywać zmiany przepisów w zakresie dywidend oraz innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Na przykład dochody związane z umorzeniem udziałów, akcji lub likwidacji spółki zależnej nie będzie można wykorzystać z tzw. „zwolnienia z podatku u źródła”.

Co się zmieni w CIT

Specjaliści w dziedzinie ekonomii mają nadzieję, że projekt zostanie poddany dyskusji społecznej. Księgowi jednak zwracają uwagę, że w dziedzinie „polskiego CIT” od 2018 roku będzie znacznie trudniej z powodu wyższego podatku i sporego „zagmatwania” przepisów. Branżowe pisma i portale dot. finansów twierdzą, że na zmianach w PIT i CIT stracą wierzyciele i leasingobiorcy. A firmy, którym dłużnik nie płaci nie będą mogły zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków na ubezpieczenie swoich należności. Ministerstwo Finansów swoje pomysły tłumaczy koniecznością dostosowania przepisów do dyrektywy UE 2016/1164. Finansiści zaś twierdzą, że polskie przepisy będą dużo bardziej restrykcyjne niż wymaga tego potrzeba dostosowania do przepisów unijnego prawa. Firmy i spółki będą musiały pomyśleć o skutecznej pomocy prawnej i doradztwie finansowym dla swoich biznesów. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2018r. warto więc przygotować się do nich i przejrzeć ofertę licencjonowanych biur księgowych, które w swojej ofercie mają także profesjonalne i świadczone na najwyższym poziomie usługi związane z doradztwem prawnym i podatkowym.

 

źródło: Pixabay