Ulgi na innowacje

Od 1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać nowa ulga na prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej. Ulga ta zastąpiła dotychczas stosowaną ulgę technologiczną. Pierwsze PITy z rozliczoną ulgą na innowacje złożono w tym roku. Ulga ta przysługuje osobom rozliczającym działalność gospodarczą na PIT -36 lub PIT – 36L. Ulga innowacyjna nazywana jest w skrócie B+R (badawczo-rozwojowa). 

Co to za ulga?

Ulga innowacyjna to prawo do odliczenia określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na tzw. działalność badawczą rozwojową. Co to jest z kolei działalność badawczo-rozwojowa? Pod tym terminem rozumie się działalność twórczą, która obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny. Działania te mają na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych, innowacyjnych zastosowań.

Ustawa określa, że w skład badań naukowych wchodzą:

  • Badania podstawowe (prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne, które są podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach oraz nie muszą mieć one przełożenia czy zastosowania komercyjnego),
  • Badania stosowane (prace badawcze, które podejmowane są, aby zdobyć wiedzę i zastosować ją w praktyce),
  • Badania przemysłowe (mają na celu zdobycie nowej wiedzy czy umiejętności po to, aby wypracować nowe produkty, procesy, usługi, ulepszenia, które zostaną wdrożone w przemyśle).

Badania rozwojowe określa się jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej wiedzy oraz umiejętności z różnych dziedzin planowania produkcji i tworzenia nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów, usług. Z terminu tego wyłącza się prace obejmujące rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów oferowanych już na rynku, do linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, czy istniejących usług oraz operacji będących już w toku realizacji. Na przykład badaniem rozwojowym nie są: opracowywanie prototypów pilotażowych czy demonstracji, testowania i walidacja nowych bądź ulepszonych produktów, procesów czy usług, opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystywać do celów komercyjnych, dla produktów, które są zbyt kosztowne do wprowadzenia komercyjnego na rynek.

Kreatywność się opłaca

Kto może skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej?

Z ulgi badawczo-rozwojowej mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną według skali, na zasadach ogólnych lub opodatkowaną liniowo, wg 19-procentowej stawki podatku. Ci, którzy rozliczają się PIT-36 lub PIT – 36 L. Warunkiem jest jednak wyodrębnienie w prowadzonych księgach rozrachunkowych lub przychodów i rozchodów kosztów prowadzonych badań lub prac rozwojowych. Ulgą na działalność B+R jest możliwość odliczenia części kosztów kwalifikowanych poniesionych na prowadzone badania. Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, to skorzystaj z fachowej porady sprawdzonego biura rachunkowego Warszawa.

Warunki skorzystania z ulgi

Jakie koszty kwalifikowane można odliczyć?

Koszty, które podlegają odliczeniu to na przykład:

  • Wynagrodzenia oraz należności pracowników wraz ze składkami z tytułu wynagrodzeń
  • Nabycie materiałów, przedmiotów, surowców potrzebnych do działań rozwojowo-badawczych
  • Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze lub wyniki badań naukowych świadczonych przez jednostki naukowe
  • Wynajem aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej do prowadzonej działalności badawczo-naukowej (musi być poparte umową zawartą z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 ustawy o PIT)
  • Odpisy amortyzacyjne środków trwałych zaliczone do kosztów uzyskania przychodu
  • Zaliczone do kosztów uzyskania przychodu wartości niematerialne i prawne konieczne do prowadzenia działalności naukowo-badawczej (z wyłączeniem samochodów osobowych, budowli, lokali będących odrębną własnością).
  • Koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa rejestracji wzoru przemysłowego (jeśli nie zostały poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej).

Należy pamiętać, że koszty kwalifikowane, które zostały poniesione w ramach badań podstawowych mogą być odliczone tylko wówczas, kiedy te badania są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostka naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki! Każdorazowo możesz skonsultować swoje wątpliwości z fachowcem w dziedzinie doradztwa podatkowego.

Ulga na innowacje

Jakie są wysokości ulg na działalność badawczo-rozwojową?

Najważniejsze, by kwota kosztów kwalifikacyjnych, którą chcemy odliczyć nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie wcześniej! Prawo do odliczenia ulg nie przysługuje podatnikowi jeśli w roku, za który rozlicza PIT prowadził swoją działalność na terenie np. strefy ekonomicznej i zostało to określone specjalnym zezwoleniem. Trzeba pamiętać, że obowiązkowo wysokość odliczenia nie może być większa niż ta z dochodu wykazanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej! A jeżeli zdarzy się, że dochód w roku za który rozlicza się PIT był za niski aby odliczyć całą ulgę B+R to jej niewykorzystaną część można odliczyć w sześciu kolejnych, następujących po sobie latach! Tak samo, jeśli firma wykazała stratę! W odniesieniu do kosztów związanych wynagrodzeniami i składkami dla pracowników można odliczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni mogą odliczyć 50 % kosztów kwalifikowanych, a pozostali przedsiębiorcy 30% kosztów kwalifikowanych. Prawo zwrotu nieodliczonej kwoty nie przysługuje tylko podatnikom, którzy zostali wymienieni w artykule 18 da ust. 4 ustawy o CIT. Ulga na innowacyjność kierowana jest w szczególności do nowopowstających start-upów. Z pewnością nowo zarejestrowana działalność będzie wymagała wsparcia w dziedzinie księgowości. Warto zwrócić się do fachowców, którym nieobcy jest sektor start-up’ów.

Innowacyjność

Gdzie znaleźć informacje na temat ulgi?

W artykule 4a pkt 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz 1888) zdefiniowane zostały pojęcia na temat prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, badań naukowych czy prac rozwojowych. Można tam sprawdzić jakim podmiotom przysługuje ulga. Szczegółowe wyjaśnienia można znaleźć także na stronie Ministerstwa Finansów. Można także zapoznać się z poradnikiem w formie PDF na temat ulgi badawczo-rozwojowej. A w przypadku chęci uzyskania bezpośrednich odpowiedzi na dręczące pytania warto zadzwonić lub spotkać się ze specjalistami w dziedzinie księgowości - Tax Expert 24.

Ile można zyskać?

Jeżeli na inwestycje B+R firma wydała 100 tys. zł. Bieżący podatek wynosi 100 tys. Koszty uzyskania przychodów 19 % to 19 tys. zł, koszty ulgi x 19% wyniosą 9,5 tys. zł, to korzyść podatkową szacuje się na ok. 28,5 tys. złotych! Z pewnością ważne jest, że ulga przysługuje nawet wówczas, jeśli prace badawcze nie zagwarantują wprowadzenia na rynek nowego produktu lub technologii. Każda firma, która odlicza ulgę powinna tworzyć dokumentacje badań B+R na każdym etapie trwania prowadzonych czynności badawczych. Działania te powinny zostać zarchiwizowane i opisane. Zaleca się, by prowadzić oddzielną ewidencję księgową dla kosztów poniesionych na badania.

Ulga na innowacyjność

Zmian w ustawie dokonano 23 listopada 2016 roku, kiedy Prezydent RP podpisał Ustawę o innowacyjności. Obok wskazówek związanych z ulgą na innowacje dokonano tam też zapisu o zniesieniu podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki oraz możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W ustawie zawarto też możliwość ubiegania się o zwrot gotówkowy w wysokości 18 lub 19 % potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia z danego roku przez nowopowstające start-up’y! Firmy jednak raczej niechętnie stosują ulgi, ponieważ obawiają się niejasnych definicji badań i działań o charakterze rozwojowym oraz kontroli fiskusa. Na przestrzeni pięciu lat firmę może skontrolować pracownik Urzędu Skarbowego i zarzucić celowe zaniżenie podatku. Możliwości dla firm związane z ulgą na innowację mają poprawić funkcjonowanie polskiej gospodarki i poprawić funkcjonowanie polskiej nauki, by jej ranga wzrosła na arenie międzynarodowej. Na ile ulga okaże się atrakcyjna dla polskich przedsiębiorstw okaże się po analizie PIT-ów za 2017 rok, czyli w I połowie 2018 roku. Jest to szansa dla polskich przedsiębiorców, ponieważ, jak pokazują statystyki polska gospodarka w dziedzinie innowacyjności jest w rankingach innowacyjności w końcówce badań.

źródło grafiki: Pixabay