Podatkowe podsumowanie 2016 roku

Za nami rok 2016. Nastąpiło w nim wiele zmian związanych z prawem podatkowym oraz innymi kwestiami gospodarczo-społecznymi. Specjaliści wyliczyli, że nowelizacja Ordynacji Podatkowej, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia minionego roku zawierała aż 170 zmian! Dla firm księgowych 2016 rok z pewnością nie należał do łatwych. Tymczasem przywitaliśmy rok 2017, w którym także wiele się zmieni. O tym już niebawem, a tymczasem czas na podsumowanie minionego roku podatkowego. Czytajcie! A jeżeli to, co czytasz przerasta Cię zastanów się, czy nie warto wejść we współpracę z firmą specjalizującą się w prowadzeniu księgowości, czy świadczącej usługi doradcze w tej dziedzinie.

Co zmieniło się w podatkach w 2016źródło: Tax Expert 24 Warszawa

Wybrane zmiany w Ordynacji Podatkowej od 1 stycznia 2016

Już 1 stycznia 2016 r. w życie weszły zmiany w Ordynacji Podatkowej i Ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli chodzi o Ordynację Podatkową, to wprowadzono przepis związany z tym, że niedające się usunąć wątpliwości względem treści prawa podatkowego należy rozstrzygać na korzyść podatnika. Odmiennie także zaczęto traktować tzw. interpretacje indywidualne. Powołano dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Jest to organ właściwy dla spraw związanych z wydawaniem indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Ten nowy organ podatkowy ma wielką moc, gdyż upoważniony został do wprowadzania zmian (stwierdzenia wygaśnięcia lub uchylenia interpretacji indywidualnych), które zmienią moc dotychczasowych interpretacji, o ile okażą się one niezgodne z ogólna interpretacją wydana w takim samym stanie prawnym! Minister Finansów nadal traktowany jest jako organ właściwy w sprawie wydawania interpretacji ogólnych. Nowością w 2016 r. jest wprowadzenie możliwości składania wniosków grupowych o wydanie tzw. interpretacji indywidualnych. Nowelizacja przepisów przyniosła również zmiany dot. pełnomocnictw. Wprowadzono trzy rodzaje pełnomocnictw. Patrz infografika.

Rodzaje pełnomocnictw

 Wraz z początkiem 2016 roku wprowadzono możliwość opłacenia podatków za pomocą karty płatniczej. Stało się to możliwe tylko wówczas, jeżeli organ podatkowy posiadał urządzenie do autoryzacji i za zgodą, że koszty opłat i prowizji ponosić będzie podatnik! Zmiana w OP dotyczyła także zróżnicowania odsetek za zwłokę. Wprowadzono także zapis mówiący o tym, że do 2016 roku składając korektę deklaracji wymagano podania przyczyny, a od 2016 roku korekty dokonuje się tylko poprzez złożenie korygującej deklaracji. Nowy przepis wyeliminował obowiązek podania przyczyny korekty, ale można w piśmie je zawierać. Od 1 stycznia 2016 roku przestały obowiązywać regulacje dotyczące obowiązku korygowania/zmniejszania kosztów uzyskania przychodów w razie nieuregulowania zobowiązań wobec kontrahentów w określonych terminach.

Zmiany w ustawie o podatku dot. towarów i usługźródło: Tax Expert 24 Warszawa

Zmiany w ustawie o podatku dot. towarów i usług

Co zmieniło się w 2016 roku?

  • Od 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana w ustawie związana z odliczaniem „podatku naliczonego”. Od tego momentu nabycie towarów lub usług wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem celów osobistych), jeżeli przypisanie tych towarów czy usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, to podatnik musi odliczać podatek naliczony z uwzględnieniem współczynnika proporcji. Przy wyborze sposobu określania proporcji podatnik mógł wykorzystać takie dane, jak: śródroczna liczba osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą, śródroczna liczba godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą, śródroczna powierzchnia wykorzystywana do działalności gospodarczej.
  • Od 1 stycznia 2016 r. zmieniła się też tzw. właściwość organów podatkowych w zakresie VAT. Po wprowadzonych zmianach urzędem skarbowym właściwym w sprawach VAT stał się urząd ustalony ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika.
  • W Dzienniku Ustaw z dnia 14 kwietnia 2016 r. pod poz. 500 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów (z dnia 01 kwietnia 2016 r.) w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz.500).
  • Końcem maja opublikowano także obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały o podatku od towarów i usług.
  • 1 lipca wydano ogólną interpretację Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne.
  • 19 lipca 2016r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę z 7 lipca o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
  • 16 lipca Prezydent zaś podpisał zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa zmieniająca). Ważną zmianą stał się tutaj tzw. pakiet paliwowy. Ma on uszczelnić pobór podatku VAT od towarów i usług przy tzw, wewnątrzwspólnotowych nabyciach paliwa. Założono, że obowiązujące prawo przyczyni się do uszczelnienia koncesjonowanego obrotu paliwami z zagranicą, a budżet państwa może zyskać ok. 2,5 mld zł rocznie.
  • 19 października 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej. Dokument zakłada zaniechanie poboru podatku od sprzedaży detalicznej od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1 września do 31 grudnia 2016 r.

Co zmieniło się w 2016 r.źródło: Tax Expert 24 Warszawa

Zasady księgowania faktur korygujących i inne zmiany

Od 1 stycznia minionego roku nastąpiła zmiana w zasadach księgowania tzw. faktur korygujących. Zmiany te zostały opisane w Ordynacji Podatkowej. Faktury korygujące rozliczane są obecnie na bieżąco, bez konieczności cofania się. Nowe przepisy dotyczą korekt przychodów oraz kosztów podatkowych wynikających ze zdarzeń mających wpływ na zmianę podstawy opodatkowania. Chodzi na przykład o rabat, zwrot towaru w wyniku ugody czy negocjacyjne obniżenie ceny.

W życie weszły także zmiany w VAT dot. prewspółczynnika. Zobowiązane do ich stosowania są jednostki, które prowadzą działalność stanowiącą działalność gospodarczą w rozumieniu VAT oraz niestanowiącą takiej działalności.

30 maja Prezydent podpisał także ustawę z 13 kwietnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Szczegóły zamieszczono w Dzienniku Ustaw z 2016. Pod pozycją 780. W 2016 roku zaczęły obowiązywać innowacje dot. oskładkowania umów zleceń. Zmiany nastąpiły także w zawieraniu umów na czas określony, czy w urlopach rodzicielskich. Od początku 2016 roku zaczęły obowiązywać także trzy stawki odsetek od zaległości podatkowej. Stawka podstawowa to suma podwójnej stopy kredytu lombardowego i 2%. Obniżona stawka odsetek wyniosła 50% stawki podstawowej. Z kolei podwyższona stawka wyniosła 150% stawki podstawowej w skali roku. Od lutego 2016 obowiązuje także ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatkiem objęto banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz firmy pożyczkowe. Ustawodawca założył, że z tego tytułu nastąpią wpływy do budżetu państwa w wysokości 5,5 mld zł w skali roku.

Podsumowując…, wiele się zmieniło w 2016 r. nie tylko w podatkach. Wprowadzenie programu „500+” , obniżenie wieku emerytalnego czy wdrażanie projektu „Mieszkanie+” powodują, że rząd szuka dodatkowych źródeł dochodu do budżetu państwa. Jeżeli nie czujesz się mocny w następujących zmianach. Zaufaj specjalistom w tej dziedzinie. Biuro rachunkowe oferujące swe usługi w księgowości, obsłudze kadrowo-płacowej czy oferujące doradztwo w zakresie podatkowo-prawnym jest świetnym rozwiązaniem dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw!